W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 o nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, ul. Radosna 9, 84-352 Wicko ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 5.11 Aktywna Integracja

 1. Cel projektu: 

Wsparcia realizacji usług aktywnej integracji społecznych na terenie Gminy Wicko,

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Wicko przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:

Typ projektu:

 1. Wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób biernych zawodowo, a także osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, jak i społeczności marginalizowanych, w tym Romów, w szczególności poprzez:
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
 • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej);
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;
 • działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych oraz działania dotyczące poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi (możliwe do realizacji wyłącznie jako element kompleksowych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej).

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów aktywnej integracji
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 4. Partner musi być Instytucją Rynku Pracy   

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla  Pomorza  2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku
  2. Na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku  dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  3. Od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku  nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, ul. Radosna 9, 84-352 Wicko: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 5.11”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 28.09.2023 r.

 

Informacje: ops@ops-wicko.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

 

Wicko,  dnia 07.09.2023 r.

Anna Stasiak

Kierownik OPS Wicko

Materiały

ogłoszenie o naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu Aktywne włączenie społeczne
ogłoszenie​_o​_naborze​_na​_partnera​_aktywne​_wlaczenie​_społeczne​_—​_kopia.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}