W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia i Zasiłek szkolny

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego  i zasiłku szkolnego są:

    1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
    2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

  1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej    z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w jednej lub kilku formach jednocześnie, jako:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
  • świadczenie pieniężne, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe lub celowe.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy ustala rada gminy w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

 

Stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub na wniosek dyrektora szkoły (kolegium, ośrodka).

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (oraz pełnoletni uczeń) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_szkolnego.pdf 0.35MB
OŚWIADCZENIE - POŹNIEJSZY TERMIN
OŚWIADCZENIE - POŹNIEJSZY TERMIN.docx 0.01MB
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NUMERU KONTA
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NUMERU KONTA.doc 0.04MB
zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
zaswiadczenie​_o​_wynagrodzeniu.pdf 0.16MB
Wniosek o zasiłek szkolny
Wniosek​_o​_zasiłek​_szkolny.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.09.2021 14:43 Aleksandra Strzępka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Kołodziejczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Stypendia i Zasiłek szkolny 4.0 15.09.2022 09:21 Aleksandra Strzępka
Stypendia i Zasiłek szkolny 3.0 15.09.2022 09:20 Aleksandra Strzępka
Stypendia i Zasiłek szkolny 2.0 17.09.2021 12:29 Aleksandra Strzępka
Stypendia i Zasiłek szkolny 1.0 16.09.2021 14:43 Aleksandra Strzępka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}