W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o zmianach w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

INFORMACJA

O ZMIANACH W SYSTEMIE WSPARCIA
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNÓW

 

W ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429)
 pojawiły się istotne zmiany, o których warto wiedzieć!

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – od 1 stycznia 2024r. zostaje uchylony art. 16a ustawy
o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie  mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023r., w pewnych przypadkach, na zasadzie zachowania praw nabytych.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE od 1 stycznia 2024 r.

→  będzie przysługiwało  wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością
w wieku do ukończenia 18 roku życia;

→  będzie przysługiwało w kolejności: 1) matce albo ojcu, następnie 2) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, 3) opiekunowi faktycznemu dziecka, 4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

→   w przypadku,  gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności, to świadczenie przysługiwać będzie na każde uprawnione dziecko, nad którym sprawowana jest opieka;

→  uchylono warunek rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Osoby sprawujące opiekę nad osobą z niepełnosprawnością będą mogły podejmować pracę bez ograniczeń;

 uchylono przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym;

uchylono przepis warunkujący przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności;

→  uchylono przesłanki uniemożliwiające przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom sprawującym opiekę w sytuacji, gdy ma ona ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia;

 

Osoby, które nabyły uprawnienia do pobierania SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO lub ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO do 31 grudnia 2023r., na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierały te świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Od 1 stycznia 2024r. osobom, które pobierają świadczenia tj. świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna  przyznane na zasadach dotychczasowych – świadczenia te nie będą przysługiwały w sytuacji, gdy osobie wymagającej opieki zostanie przyznane prawo do ŚWIADCZENIA  WSPIERAJĄCEGO.

 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJACE  to nowy rodzaj wsparcia, które otrzyma osoba z niepełnosprawnością
po 18 roku życia. Warunkiem jego udzielenia będzie ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek osoba
z niepełnosprawnością składać będzie do Wojewódzkich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam zespół oceniający będzie uwzględniał aspekty funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością i oceniając, ustali dla niej odpowiedni poziom potrzeby wsparcia - wydając odrębną decyzję. Decyzja ta będzie podstawą ubiegania się o świadczenie finansowe, które będzie przysługiwało w wysokości od 40 do 220 procent renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia i wyniesie ono od 635 zł do 3494 zł miesięcznie brutto i nie będzie ono uzależnione od posiadanego przez wnioskodawcę dochodu. Wnioski osoby te będą składały do Oddziałów ZUS – wyłącznie w formie elektronicznej

W pierwszym roku obowiązywania ustawy, czyli w roku 2024 - świadczenie wspierające ma być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym ustalonym poziomem potrzeby wsparcia tj. od 87 do 100 punktów. W kolejnym roku obowiązywania ustawy – tj. 2025 - będzie ono dostępne także dla osób
z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeb wsparcia tj. od 78 do 86 punktów. Natomiast
od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami
z najniższym poziomem potrzeb wsparcia tj. od 70 do 77 punktów.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
Marzena Brączewska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.10.2023 14:34 Aleksandra Strzępka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor Marzena Brączewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o zmianach w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów 1.0 05.10.2023 14:34 Aleksandra Strzępka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}