W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA KLUBU SSENIOR+ w Mokobodach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+

Oferta pracy
 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach

ul. Cmentarna 2

08-124 Mokobody

 

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA

 

Kierownik Klubu Senior + w Mokobodach

 

III.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOWI:

1)    wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze. zm.),

2)    staż pracy: co najmniej 3 lat dla zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej tym minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej

3)    znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego,

4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    obywatelstwo polskie,

7)    nieposzlakowana opinia,

8)    stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku,

 

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ powinna posiadać wiedze w zakresie specyfiki pracy Klub Senior+,
 2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,

umiejętności:

– sprawnej organizacji i planowania pracy,

– skutecznego komunikowania się ,

– analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

3)   samodzielność i kreatywność,

4)   prawo jazdy kat. B

5)    umiejętność obsługi komputera,

6)   obowiązkowość, zaangażowanie, dyspozycyjność,

7)    uprzejmość w kontaktach z petentem, zdyscyplinowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista.

 

V. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1) kierowania bieżąca działalnością Klubu Senior+,

2) Realizacja Programu działalności Klubu Senior+,

3) Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

4) Ustalanie  i realizacja rocznego  budżetu Klubu Senior+,

5) Nadzór i prowadzenie Klubu Senior+,

6) Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+,

7) Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciem oraz rezygnacja Seniorów pobytu w Klubie,

8) Opracowanie Planu Pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

9) Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. Listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,

10) Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,

11) Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb  i działań na rzecz Seniorów,

12)Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudnienia specjalistów w Klubie Senior+,

13) Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,

14) Koordynowanie Spotkań i zajęć dla Seniorów,

15) Organizowania form wsparcia dla Seniorów,

16) Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu,

17) Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,

18) Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,

Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu,

 

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

 1. Miejsce wykonywanej pracy: Klub Senior+  w Mokobodach ul. Wiatraczna 11a, 08-124 Mokobody
 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnością oraz praca  administracyjno - biurowa w GOPS w Mokobodach,
 3.  Współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach,
 4.  Okres zatrudnię od lutego  2020,
 5. Praca w terenie oraz poza terenem Gminy Mokobody – wycieczki, wyjazdy,
 6. Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony na ¼ etatu

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż  6 %.

 

 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Życiorys(CV) z dokładnym  opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopię świadectw pracy,
 5. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
 9. Podpisana klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji,

 

IX. TERMIN I  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wymagane dokumenty  aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach ul. Cmentarna 2;  08 – 124 Mokobody lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Mokobodach w terminie do 15.04.2021 do godziny 15.30.

 

Postępowanie rekrutacyjne:

Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów lub przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty.

Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach ul. Cmentarna2

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach ul. Cmentarna 2 08-124 Mokobody, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.  

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych GOPS w Mokobodach oraz na stronach internetowych https://gopsmokobody.bip.gov.pl/  i https://samorzad.gov.pl/web/gops-mokobody/oferty-pracy

Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru przez okres 1 miesiąca począwszy od dnia ogłoszenia wyników. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się i będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Ośrodka, a następnie zostaną  przekazane do archiwum zakładowego.

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

/-/ Magdalena Grudzień – Soszyńska

                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

              w Mokobodach

{"register":{"columns":[]}}