W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko pracownicze – pracownik socjalny

Oferta pracy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MOKOBODACH

ul. Cmentarna 2, 08-124 Mokobody

zatrudni

Pracownika Socjalnego

 

FORMA ZATRUDNIENIA - UMOWA O PRACĘ 

wymiar czasu pracy –1/1 etatu

I. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w art.116 ust.2 ustawy z dnia 12  03.2004 o pomocy społecznej tj,

- dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub

- dyplom ukończenia  studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- dyplom ukończenia  do dnia 31.12.2013 studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej i finansowych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

  1. Obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. nieposzlakowana opinia.
  6. Prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

a. mile widziane doświadczenie  zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w OPS,

b. znajomość programu POMOST

c. konieczna znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel,  Power Point,

d. umiejętność redagowania pism urzędowych,

e. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

e. umiejętność komunikowania się z interesantem w tym także nastawionych roszczeniowo zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie,

f. obsługa urządzeń biurowych,

g. predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach
i formach pomocy,

2. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy,

3. Ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.

4. Prowadzenie postępować administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, ubezpieczeń zdrowotnych i innych.

5. Pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
i organizacja pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w prawidłowym funkcjonowaniu osób
 i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,

7. Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej  lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,

8. Kierowanie do domów  pomocy społecznej oraz umieszczanie  w nich skierowanych osób oraz przygotowanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za DPS,

9. Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia, schroniskach itp.

10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej Klub Senior +

11. Obsługa programu POMOST w szczególności:

a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy  społecznej oraz aktualizowanie tych danych,

b) przygotowywanie projektów decyzji,

12. Zawieranie kontraktów socjalnych,

13. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych, lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy.

 

III. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,

2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3. Kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego

7. Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej
w Mokobodach ul. Cmentarna 2 08-124 Mokobody zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
"

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach, ul. Cmentarna 2 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach; 08-124 Mokobody, ul. Cmentarna 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie 31  maja  2021 r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 641 13 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00.

 

             Kierownik GOPS

/-/ Magdalena Grudzień - Soszyńska

 

 

{"register":{"columns":[]}}