W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór - pracownik socjalny

Oferta pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mokobodach

 

poszukuje osoby na stanowisko

PRACOWNIK  SOCJALNY

 

Forma zatrudnienia – Umowa o pracę od dnia 1 września 2021 r.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW:
1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art.116 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:  
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • przed 1 maja 2004 r.:
 1. była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego (na podstawie dotychczasowych przepisów zachowały one uprawnienia do wykonywania zawodu) - art. 156 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 2. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia (niezależnie od tego, czy zajmowały się zawodowo pracą socjalną) - art. 156 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej,
 3. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej pod warunkiem ukończenia studiów na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskały tytuł licencjata do 1 października 2007 r.,
 4. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i do 1 października 2009 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia - art. 156 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej,
 • do 1 października 2007 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia - art. 156 ust. 3 ustawy  o pomocy społecznej,
 • do 1 stycznia 2008 r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 • przed 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej  o specjalności praca socjalna,
 • do 31 grudnia 2007 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie; uprawnienia przysługują pod warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia tych studiów.
 1. znajomość przepisów ustawy  o pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy  o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej i finansowych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
 2. konieczna znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel,  Power Point,
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
 6. predyspozycje osobowościowe: odporność na sytuacje stresowe, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość, wysoka kultura osobista,
 7. prawo jazdy kat. B .

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach
  i formach pomocy,
 • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy,
 • ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
 • prowadzenie postępować administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, ubezpieczeń zdrowotnych i innych,
 • pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacja pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w prawidłowym funkcjonowaniu osób  i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 • przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej,
 • kierowanie do domów  pomocy społecznej oraz umieszczanie  w nich skierowanych osób oraz przygotowanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za DPS,
 • zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia, schroniskach itp.
 • obsługa programu POMOST w szczególności:  wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy  społecznej oraz aktualizowanie tych danych,  przygotowywanie projektów decyzji,
 • zawieranie kontraktów socjalnych,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych, lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy.
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodzin, a także współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zaączeniu
 • oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  w pełni z praw publicznych, nie byłem(am)  karany(na)  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys(CV) powinny być opatrzone klauzulą:

 

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach  w zakresie rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny”.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokobodach pokój nr 12  w  zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r.  do godz. 1300  lub przesłać pocztą (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka)  na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokobodach

ul. Cmentarna 2

08-124 Mokobody

z dopiskiem na kopercie „PRACOWNIK SOCJALNY”

 

                                                                                                                                             

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Mokobodach reprezentowany przez Kierownika, ul. Cmentarna 2, 08-124 Mokobody,
  e-mail: gops@mokobody.pl, tel. 25 641-13-48.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,
  w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.

            Podstawą prawną przetwarzania są:

 • art. 6 ust. 1 lit. c), RODO, - ustawa o pracownikach samorządowych, przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze – w zakresie danych określonych w szczególności w art. 22 ¹ kodeksu pracy.
 • art. 6 ust. 1 lit. a), RODO – w zakresie danych kontaktowych i innych prywatnych danych podanych dodatkowo
 1. Odbiorcami Pana/Pani  danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione przepisami prawa.
 2. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższym terminie, zostaną mechanicznie zniszczone. Pozostała dokumentacja z przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 3. Ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie danych przewarzanych na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

                                                  

                                                                                                                   Kierownik

                                                                                               /-/ Magdalena Grudzień- Soszyńska

 

 

     Mokobody , dn. 29.07. 2021 r.       

Materiały

Nabór pracownik socjalny sierpień
Nabór​_pracownik​_socjalny​_sierpień.docx 0.03MB
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kwestionariusz​_dla​_osoby​_ubiegającej​_się​_o​_zatrudnienie​_2021-1.docx 0.02MB