W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                                           ODDAJ BEZPŁATNIE ODPADY DO PSZOK   prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A.                                                                 

                                                                          ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach
                                                     od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30- 12:00 i od 15:45-18:00
                                                                       oraz w każdą sobotę godz. 8:00 - 12:00.

 

Odpady przyjmowane nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tych nieruchomości, których właściciele złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie maja zaległości z tytułu opłaty) to m. innymi:

 • ODPADY SEGREGOWANE (w tym: papier i tektura, szkło kolorowe i  bezbarwne, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i biodegradowalne)
 • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
 • ZUŻYTE OPONY
 • ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 • CHEMIKALIA, PRZETERMINOWANE LEKI
 • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

 

JAK ODDAĆ ODPADY?

Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK, będzie możliwe tylko po okazaniu pracownikowi PSZOK wcześniej pobranego w Urzędzie Gminy w Wymiarkach Formularza Przekazania Odpadów.

Odpady pochodzące z instytucji i działalności gospodarczej nie będą przyjmowane

ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA WŁASNYM TRANSPORTEM

MASZ PYTANIA?
Przyjdź Urząd Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5
Zadzwoń (68) 3604045 wew. 19
Napisz j.dabrowska@wymiarki.pl

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Wymiarki mieszkańcy mogą oddać:

 • podczas zbiórek odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych raz lub dwa razy do roku – odbiorem odpadów zajmuje się FIRMA ELEKTRORECYKLING NOWY TOMYŚL .Szczegółowe informacje dotyczące odbioru podawane są do wiadomości publicznej mieszkańców poprzez wywieszanie na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy
 • w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przez cały rok
 • w sklepach zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

INFORMACJA O MIEJSCU PRZEKAZYWANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
POWSTAJACYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY WYMIARKI

PRZETERMINOWANE I ZBĘDNE LEKI uznane są za odpady niebezpieczne. Części  składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Zbudowane z szeregu związków chemicznych szczególnie po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi , a głównie dzieci, które nieświadome zagrożenia mogą je połknąć. Wyrzucone do kosza na śmietnik, potem wywiezione na składowisko razem z odpadami komunalnymi, stanowią zagrożenie, zwłaszcza gdy zaczną się rozkładać lub rozpuszczać pod wpływem warunków atmosferycznych, wówczas mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych substancjami toksycznymi, co w konsekwencji prowadzi do skażenia środowiska.

Specjalny pojemnik z napisem „ Przeterminowane leki
przeznaczony na zbiórkę  tego rodzaju odpadów ustawiony
został w Ośrodku Zdrowia w Wymiarkach
przy ulicy Księcia Witolda 5 w ogólnie dostępnym miejscu

Do specjalnego pojemnika można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, maści, syropy, krople, roztwory – tylko w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Nie można wrzucać termometrów (szczególnie rtęciowych), urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów zakaźnych (zużytych igieł, strzykawek, igło strzykawek, gazików itp.) aerozoli, pampersów itp.

Nie wrzucajmy przeterminowanych leków w opakowaniach (np. w pudełku), które jako odpad podlegający segregacji można wrzucić do worka przeznaczonego na papier.

Ponadto przeterminowane lekarstwa można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

INFORMACJA O MIEJSCU PRZEKAZYWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z gospodarstw domowych na terenie Gminy Wymiarki przeprowadzany jest:

 • w formie zbiórek bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy raz w roku. Szczegółowa informacja dotycząca odbioru podawana jest do wiadomości publicznej mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich  miejscowościach na terenie gminy oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 • W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, przez cały rok w godzinach otwarcia punktu.

 

INFORMACJA O MIEJSCU PRZEKAZYWANIA ZUZYTYCH BATERII ORAZ AKUMULATORKÓW

ZUŻYTE BATERIE  oraz akumulatorki  zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny (zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit i inne trujące substancje) oraz inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska, dlatego też należy gromadzić je oddzielnie i wrzucać do specjalnego pojemnika przeznaczonego na ich zbiórkę.

Ważne jest również, aby nie zapominać o tzw. ukrytych bateriach. Wyrzucając do kosza zepsuty zegarek, pilot, zabawkę, latarkę, drobne urządzenia kuchenne itp. należy sprawdzić, czy nie ma w nich baterii.

Na terenie Gminy specjalny  pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytychi przeterminowanych baterii i akumulatorków znajdują się w:

 • Budynku Urzędu Gminy Wymiarki przy ulicy Księcia Witolda 5, 68 – 131 Wymiarki
 • W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, przez cały rok w godzinach otwarcia punktu.
{"register":{"columns":[]}}