W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminy Lutowiska

Deklaracja dostępności Serwisu Gminy Lutowiska

Gmina Lutowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Lutowiska

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-05-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-05-25 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Małgorzata Rypyst, adres poczty elektronicznej gp@lutowiska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 461 00 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmina Lutowiska Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska

Dojazd: Dojazd do siedziby Urzędu Gminy Lutowiska z drogi publicznej wojewódzkiej nr 896 relacji Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km. 25+ 098 bez barier architektonicznych.

Ogólna charakterystyka budowlana: budynek czterokondygnacyjny, wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej.

W przyziemiu zlokalizowane są:
- boksy garażowe Ochotniczej Straży Pożarnej z niezależnym wejściem, bez barier architektonicznych, z poziomu parkingu,
- Filia BBS Ustrzyki Dolne, Gminne Centrum Informacji. Różnica wysokości 1 stopień,
- garaż na karetkę z niezależnym wejściem, bez barier architektonicznych, z poziomu parkingu.

Na parterze do którego prowadzą schody nie przystosowane dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura;

- wójta, sekretarza, sekretariatu, księgowości, skarbnika i kasa,
- sala widowiskowo-kinowa.

Na pierwsze piętro możemy dostać się po schodach nie przystosowanych dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania,
- Urzędu Stanu Cywilnego
- Biblioteka Gminna,
- Sala narad Rady Gminy Lutowiska.

Na drugie piętro możemy dostać się po schodach nie przystosowanych dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura:

- Gospodarki Nieruchomościami,
- Gospodarki Odpadami,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- Sala Ślubów.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na kondygnacji przyziemia z jednym stopniem z poziomu parkingu na chodnik a także na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Przy drzwiach wejściowych na poziom parteru jest zamontowany domofon przyzywowy. Osobom z niepełnosprawnością ruchową pracownicy udzielają informacji przez domofon. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

{"register":{"columns":[]}}