W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

pogotowie przeciwpowodziowe

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie widoczną dłoń z pieczątką i stos dokumentów, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem pieczątki napis Zarządzenie.

ZARZĄDZENIE NR 7.2023

WÓJTA GMINY KORCZEW

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

w gminie Korczew

 

Na podstawie art. 31a, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku ze wzrostem stanu wody na rzece Bug - przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie we Frankopolu ogłaszam z dniem  25 stycznia 2023 roku  od godz. 10.00 aż do odwołania stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy  Korczew w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie Gminy Korczew.

§ 2.

W związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

  1. kontrolować poziom wody w rzece Bug,
  2. monitorować sytuację na zagrożonych terenach,

Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do podjęcia niezbędnych, przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych dla zminimalizowania  mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludności, inwentarza, dobytku itp. oraz niezwłocznego powiadomienia właściwych służb zabezpieczenia przeciwpowodziowego o treści niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. ewid. lud., d. o.,  spraw woj., OC  i BHP.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

ZARZĄDZENIE  Nr 12.2023

WÓJTA GMINY K O R C Z E W

z dnia 16 lutego 2023r.

w sprawie: odwołania na obszarze Gminy Korczew stanu pogotowia przeciwpowodziowego

 

         Na podstawie przepisów art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40)  w związku ze zmniejszeniem się poziomu wód na rzece Bug, poniżej stanu ostrzegawczego i aktualną sytuacją hydrologiczną z a r z ą d z a m   co    n a s t ę p u j e:

§ 1

Odwołuję stan  pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze  gminy Korczew z dniem 16 lutego  2023r. od godz. 8.00.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy,  insp. ds. ewid. lud., spraw woj., OC i BHP. oraz sołtysom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

            

 

 

KOMUNIKAT O ODWOŁANIU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO W GMINIE KORCZEW

 

         Wójt Gminy Korczew informuje, że Zarządzeniem Nr 12. 2023 z dnia 16.02.2023 r. zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Korczew od godz. 8.00 dnia 16.02.2023r.                                                   

Materiały

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Zarzadzenie72023.pdf 0.60MB
zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
zarzadzenie​_12​_odwolanie​_pogotowia.pdf 0.67MB
{"register":{"columns":[]}}