W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Korczew, dnia 21.06.2022r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz w związku z uchwalą nr XXV/161/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Wójt Gminy Korczew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew położonych w obrębie Drażniew, gm. Korczew.

 1. OBRĘB DRAŻNIEW
  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, położenia nieruchomości, jej powierzchna:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej nr geod. 505/3 o powierzchni całkowitej  0,8710 ha, położonej w miejscowości Drażniew. KW SilS/00104709/9.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości : 300 000,00 zł.
  2. Wysokość wadium: 15 000,00 zł.

 

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a (sala konferencyjna) w dniu 25 lipca 2022 r. o godz. 13.00.

  1. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowość Drażniew, gm. Korczew, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zabudowy związanej z gospodarką rolną, grunty orne oraz grunty leśne i zadrzewione oraz leśniczówka. Bezpośredni dojazd drogą powiatową 3663W do wsi od miejscowości Góry. Działka kształtem przypomina prostokąt, zabudowana jest drewniano - murowanym budynkiem szkoły podstawowej oraz drewnianym budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi. Nieruchomość jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej i wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej bezodpływowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi lokalnej utwardzonej asfaltem.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew położona jest w strefie zabudowy siedliskowej.

 
  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

 

 

  1. Ograniczenia nieruchomości:

Dział III i  IV Księgi wieczystej  wolny od wpisów.

  1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.

 

  1. Minimalne postąpienie:

3 000,00 zł.

zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

UWAGI:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się  z przedmiotem przetargu i Regulaminem przetargu.

  1. Wymienione w pkt 3 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Gminy Korczew w BS Siedlce O/Korczew Nr 33 9194 0007 0075 0471 2000 0040 najpóźniej w dniu 21 lipca 2022 r.

W tytule przelewu konieczne jest określenie numeru geodezyjnego  nieruchomości  i nazwy obrębu na sprzedaż której wadium jest wpłacone.

Wadium może być wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

  1. Wpłacone wadium:
   1. podlega zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygrał;
   2. podlega zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak  niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania;
   3. przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia urnowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się niebyłym.
  2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 11 uiszczą wymienione w pkt 3 wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dokument tożsamości.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ewentualnymi ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej  małżeńskiej, wadium musi być wpłacone przez obojga współmałżonków. Do przetargu

 

muszą przystąpić oboje współmałżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

  1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Korczew nr 88 9194 0007 0075 04712000 0020, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości u notariusza.
  2. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości w tym koszty aktu notarialnego i koszty związane z postępowaniem wieczysta-księgowym, ponosi nabywca.
  3. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
  4. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 63 120 78, drogą elektroniczną e-mail: korczew@vp.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Korczew Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

ZASTRZEŻENIE:

Wójt Gminy Korczew zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu  Gminy  Korczew  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej www.bip.korczew.:Ql

 

Wójt Gminy Korczew

/-/mgr inż. Sławomir Wasilczuk//

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korczew
 2. na stronie internetowej UG Korczew www.bip.korczew.pl
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Czaple Górne, Szczeglacin, Nowy Bartków, Stary Bartków, Knychówek, Józefin, Korczew, Mogielnica, Starczewice, Bużyska, Drażniew, Góry, Tokary i Ruda.
{"register":{"columns":[]}}