W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Regulamin przyznawania „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” studentom pochodzącym z terenu Gminy Górzno

Regulamin przyznawania „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” studentom pochodzącym z terenu Gminy Górzno.

§ 1. 

 1. „Gminne Stypendium Motywacyjno-Socjalne im. Aleksandry i Bronisława Rojek” (dalej stypendium gminne) przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
 2. Stypendium gminne przyznaje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek.
 3. Warunkiem uzyskania stypendium jest stałe zameldowanie na terenie Gminy Górzno.
 4. Beneficjentem pomocy z gminnego stypendium może być osoba uczęszczająca na studia stacjonarne, prowadzone przez uczelnię państwową posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego- licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.164, poz. 1365 z późn. zm.).

§ 2. 

 1. Stypendium gminne przyznaje się na wniosek zainteresowanych studentów. Wniosek może zostać złożony semestralnie do 31 marca i 31 października. Decyzja o przyznaniu stypendium powinna być podjęta w ciągu 14 dni po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu. Stypendium przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium.
 2. Student przed zgłoszeniem kandydatury do świadczenia winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczenia.
 3. Student składający wniosek o przyznanie świadczenia może wyrazić zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb kontaktu z mediami w związku z korzystaniem z pomocy finansowej ze środków Stowarzyszenia.
 4. Wniosek o stypendium gminne powinien zawierać:

a) dane personalne studenta, w tym miejsce stałego zameldowania,

b)  nazwę szkoły lub uczelni i ich siedzibę,

c) średnią ocen z poprzedniego semestru w danym roku akademickim, a także przebieg dotychczasowej nauki oraz wszelkich osiągnięć,

d) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,

e) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów za poprzedni rok podatkowy oraz zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatnie 3 miesiące albo zaświadczenie o uzyskanych dochodach, jeśli rodzice lub opiekunowie prowadzą gospodarstwo rolne,

f) inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną np. zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o wysokości i okresie przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub o utracie prawa do zasiłku oraz okresu bezrobocia, a także decyzje dotyczące przyznania i wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych.

 1. Dane zawarte w ust. 2 lit c) muszą być poświadczone przez właściwą szkołę wyższą.

§ 3. 

 1. Decyzje o przyznaniu świadczenia, jego wysokości i okresu, na który zostało przyznane, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może zaciągnąć opinii w sprawie przyznania stypendium Kierownika GOPS Górznie.
 3. Stypendium przyznawane jest w pierwszej kolejności studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz uzyskującym semestralną średnią ocen co najmniej 4.00.
 4. Do średniej ocen wlicza się oceny z egzaminów i zaliczeń wedle zasad przyjętych przez macierzystą szkołę wyższą wnioskodawcy.
 5. W przypadku większej ilości złożonych wniosków o przyznaniu stypendium decyduje zła sytuacja materialna.  

§ 4. 

 1. Stypendium gminne przyznawane jest w kwocie od 250 do 500 zł miesięcznie. Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości posiadanych środków. Stypendium gminne wypłacane przez okres 5 lub 10 miesięcy.
 2. Stypendia wypłaca się w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, przekazem pocztowym lub na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. W przypadku stypendysty kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył naukę. Ukończenie nauki w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza uzyskanie absolutorium.

Materiały

2012​_wniosek-o-przyznanie-stypendium
2012​_wniosek-o-przyznanie-stypendium.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}