W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Górznie

            Z dniem 25 maja 2018 roku zmienią się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Górznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, adres e-mail: gmina@gorzno.ugm.pl,  tel. 25 681 22 54 reprezentowany przez Wójta Gminy Górzno Waldemara Sabak.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych
3. Z  Administratorem będzie można się skontaktować  poprzez powołanego  przez  niego inspektora  ochrony  danych,  pisząc  na  adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1 lub pisząc na adres e-mail: iodo@marwikpoland.pl
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych celem zadań zapisanych do realizacji zadań przez Gminę Górzno w tym zadań zleconych z poziomu administracji centralnej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Gminy w Górznie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Gminy w Górznie.
9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z którymi Urząd Gminy w Górznie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które  polega na wykorzystaniu  danych osobowych w tym danych szczególnych.

 

{"register":{"columns":[]}}