W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu informacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-08

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2021-12-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-31

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej starostwo@powiat-przasnysz.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz, bądź dzwoniąc na numer telefonu 29 752 22 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane koordynatora ds. dostępności: Anna Obidzińska – Wójcik Sekretarz Powiatu, tel. 29-752-22-70

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Adres

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu,
Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

Rozmieszczenie Wydziałów i Samodzielnych Stanowisk Pracy

Poziom 0 (parter)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Organizacyjny: Punkt informacyjny – Biuro Rzeczy Znalezionych

Kancelaria

Obsługa informatyczna

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Rejestracji Pojazdów

Poziom 1 (I piętro)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Finansowo – Budżetowy w tym Kasa

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami i stanowiska pracy ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – stanowiska pracy ds. zamówień publicznych

Kadry

Sala konferencyjna

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Zarząd Powiatu Przasnyskiego: Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu

Sekretariat

Obsługa Prawna

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Referat Rozwoju, Aktywizacji Biznesu i Promocji

Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego

Inspektor Ochrony Danych

Poziom 2 (II piętro)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacyjny: Obsługa Rady i Zarządu Powiatu

Sekretarz

Archiwista

Stanowisko ds. kontroli zarządczej

Powiatowy rzecznik konsumentów

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Sale konferencyjne

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Opis dostępności wejścia do budynków

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • I wejście główne od strony ulicy 3 Maja - niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi otwierają się do wewnątrz), przed schodami prowadzącymi do wejścia zamontowany jest dzwonek, który umożliwia poinformowanie Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • II wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (na wprost pomnika Bronisława Matuszewskiego) – dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz).
 • III wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (wejście również do Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu) – dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz).

Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności do poszczególnych poziomów budynku

Budynek wyposażony jest w windę z sygnalizacją dźwiękową. Winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje budynku.

Ze względu na 2 stopnie na korytarzu na II piętrze nie ma możliwości dostępu do Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego dla osób poruszających się na wózkach. Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego obsługuje wskazane osoby w sali konferencyjnej na II piętrze, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub w punkcie informacyjnym.

W razie potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pracownicy wszystkich wydziałów mogą umówić się na spotkanie z petentem na parterze budynku.

Dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek posiada:

 • windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,
 • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na każdej kondygnacji,
 • przewijak dla dzieci w toalecie na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów,
 • Kącik Malucha na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów.

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych,
 • pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pracownicy punktu informacyjnego (parter przy wejściu II), w razie potrzeby, pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu spraw urzędowych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na ogólnie dostępnym placu manewrowym od strony ulicy Św. Wojciecha,

przy wejściach do budynku od strony ulicy Św. Wojciecha znajduje się stojak na rowery.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy). Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres starostwo@powiat-przasnysz.pl,
 • faxem na nr 29 752 22 70,
 • telefonicznie na nr 29 752 22 70 ,
 • drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Przasnysz ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.
{"register":{"columns":[]}}