W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej samorzad.gov.pl/ops-kulesze-koscielne zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego samorzad.gov.pl/ops-kulesze-koscielne

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych Telefon: 86 4 769 012, 86 4 769 010 wew. 24 E-mail: gops@kuleszek.pl Adres korespondencyjny: ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne Data publikacji strony internetowej: 2021.06.23 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.06.23 Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.   Oświadczenie sporządzono dnia 2021.05.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu pod względem dostępności: 2022.03.25

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa www.samorzad.gov.pl/ops-kulesze-koscielne jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zapewniony jest wysoki kontrast strony zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1
  • wyróżnienie odnośników,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Kulesza, adres poczty elektronicznej gops@kuleszek.pl. Kontaktować można się także telefonicznie, nr 86 476 90 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Głównej. Do wejścia prowadzą schody wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

{"register":{"columns":[]}}