W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia i zasiłek szkolny

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne;
 2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są:

 • zamieszkali w Mrągowie:
  1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 1. rodzica/ opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia;
 2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszony o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 1. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Mrągowa,
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.600 zł,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 1. od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
 2. od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół,
  w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
 3. od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania: Materiały, można otrzymać go również w MOPS w Mrągowie ul. Wyspiańskiego 1 pok. nr 13 na I piętrze),
 • zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego którym w szczególności może być:
 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,
 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego
 • wypadek komunikacyjny
 1. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Mrągowa.

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania: Materiały, można otrzymać go również w MOPS w Mrągowie ul. Wyspiańskiego 1 pok. nr 13 na I piętrze,
 • dokument potwierdzający wystąpienie  zdarzenia losowego.

Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny:

Wniosek o stypendium szkolne oraz o zasiłek szkolny wraz z dokumentami składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, pok. nr 13 na I piętrze w godzinach przyjmowania interesantów przez pracowników socjalnych (poniedziałek od 8:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:30).

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod nr telefonu  89 741 3442 wew. 41.

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 - PDF
Wniosek​_o​_stypendium.pdf 0.26MB
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 - DOC
Wniosek​_o​_stypendium.doc 0.24MB
{"register":{"columns":[]}}