W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Flaga i godło Polski

 

 

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest finansowany
 ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu realizowanego na terenie gminy Dąbrowa Białostocka jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

W 2022 roku Program przeznaczony jest dla 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, w tym:

 • 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 3 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go właściwa uczestnikowi gmina z uwzględnieniem postanowień Programu w zakresie niezbędnych kwalifikacji.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268, z późn.zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu przystąpienia do udziału w Programie należy dostarczyć komplet dokumentów, na który składa się:

 • karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (do pobrania)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (do pobrania),
 • oświadczenie uczestnika Programu w zakresie wyboru asystenta (do pobrania),
 • podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (do pobrania).

Komplet dokumentów należy składać do dnia 10 marca 2022 roku do godz. 15.00

 • bezpośrednio do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 (pok. 40, budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej), 16-200 Dąbrowa Białostocka,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Liczy się data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej oraz ich kompletność. Dokumenty, które wpłynął po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wpływ dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej  zostanie potwierdzony pieczęcią (data wpływu, godz. wpływu) oraz odnotowany na liście wpływu dokumentów -  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wraz z nadaniem kolejnego numeru.

O zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność i kompletność wpływu zgłoszeń, spełnienie warunków określonych w Programie, a także sytuacja osobista i potrzeby osoby niepełnosprawnej, dostępność usług asystencji osobistej na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Po dniu 10 marca 2022 roku nabór do Programu może zostać wznowiony, a usługi asystenckie będą mogły być przyznane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego oraz uzyskaniu zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zmianę wskaźników realizacji Programu.

Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zostanie telefonicznie poinformowana o tym fakcie przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakwalifikowania.
 

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej pok. 27 oraz pod numerem telefonu 85 7121246.

W sytuacji trudności ze złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny 85 7121246.

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Materiały

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
karta​_zgłoszenia​_do​_Programu​_​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_​_-​_edycja​_2022.DOCX 0.03MB
Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
zakres​_czynności​_w​_ramach​_usług​_asystenta​_do​_Programu​_​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_​_-​_edycja​_2022,.DOCX 0.02MB
Oświadczenie uczestnika Programu w zakresie wyboru asystenta
Oświadczenie​_uczestnika​_Programu​_w​_zakresie​_wyboru​_asystenta.docx 0.06MB
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
klauzula​_informacyjna​_RODO​_w​_ramach​_Programu​_​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_​_-​_edycja​_2022.DOCX 0.02MB
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 - Ministerstwo
klauzula​_informacyjna​_RODO​_w​_ramach​_Programu​_​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_​_-​_edycja​_2022​_-​_Ministerstwo.DOCX 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}