W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 111 ze zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1497 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1466),

 

 Zasiłek otrzymują :

 • Dzieci niepełnosprawne
 • Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoby powyżej 75 roku życia
 • Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia - z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia

 

Wysokość zasiłku wynosi 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany od miesiąca złożenia wniosku o jego ustalenie lub jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o zasiłek, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na czas - nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony to wtedy ustala się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Wymagane dokumenty :

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku innych osób ( o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • numer rachunku bankowego
 • w przypadku osób przebywających w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo - leczniczym - zaświadczenie o ponoszeniu kosztów związanych z pobytem w ww. instytucji
{"register":{"columns":[]}}