W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra poszczególnych osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jest działaniem:

  • zamierzonym - (a więc wykluczające jakąkolwiek przypadkowość, którą tłumaczy się często sam sprawca, jak również otoczenie);
  • wykorzystującym przewagę siły sprawcy - (może to być przewaga fizyczna, psychiczna, ekonomiczna);
  • naruszającym prawa i dobra osobiste ofiary - (sprawca pozbawia ofiarę zarówno rzeczy materialnych, pozwalających jej na uniezależnienie się od niego, jak i poczucia wartości i godności, czyniąc siebie jedyną osobą uprawnioną do wypowiadania opinii, aż po odmowę podstawowych praw i potrzeb);
  • powodującym cierpienie i szkody (zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym. To ofiara jest osobą, która ponosi wszelkie konsekwencje przemocy, aż po ryzyko utraty zdrowia i życia).
  • w rodzinie jest przestępstwem !!!

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych.
Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  • masz prawo do szacunku i godnego traktowania
  • masz prawo do własnego zdania
  • masz prawo do nietykalności cielesnej
  • masz prawo popełniać błędy
  • masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane

 

{"register":{"columns":[]}}