W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie informuje, że 18 stycznia 2024 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski można składać  za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukowie w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Druk wniosku do pobrania

Warunki przyznania dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty:

- 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym

- 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia dochodu o którym mowa powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Jeżeli ustalona wysokość dodatku jest niższa niż 20,00zł dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

  •  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  •  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  •  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  •  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Aby zawnioskować o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego, należy pamiętać, że główny sposób ogrzewania gospodarstwa domowego o którym mowa powyżej, musi być zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Sposób składania wniosków

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć na piśmie bezpośrednio w tutejszym Ośrodku, wysłać na adres Ośrodka za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje

1. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 i jest wypłacany jednorazowo w  terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

2. Wniosek o wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku przyznania dodatku osłonowego wydawana jest informacja, która następnie jest wysyłana na podany przez stronę adres e-mail. Gdy strona nie poda adresu e-mail, istnieje możliwość odebrania tej informacji z tutejszego Ośrodka. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

4. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego przez więcej niż jedną osobę, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego.

2. Orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym.

Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie gospodarstwa domowego są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego.

3. W przypadku osób posiadających tytuł prawny do gospodarstwa rolnego:

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni ( zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w 2022 r. ).

Materiały

Wzór wniosku o dodatek osłonowy
Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}