W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

komisje konkursowe

Zaproszenia dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych, które opiniowały będą oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022, w tym zadań wieloletnich.

Kandydata(-ów) do pracy w komisji(-ach) może zgłosić organizacja lub podmiot, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu wołomińskiego.

Zgłoszenie* zawierające:

  1. dane podmiotu zgłaszającego kandydata,
  2. dane kandydata (w tym adres zamieszkania, e-mail, telefon),
  3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności podmiotu zgłaszającego kandydata,
  4. informację prezentującą kandydata, określającą kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka komisji,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz udział w pracach komisji,
  6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

 

należy złożyć w jednym z niżej wskazanych sposobów:

      1.  

1. osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem WRZUTNI ustawionej przed wejściem A do budynku Starostwa dostępnej przez całą dobę;

2. drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie – ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,

w terminie do dnia 30 września 2021 r. (liczy się data wpływu do siedziby Starostwa).


Zgłoszone osoby zostaną umieszczone na utworzonej w roku 2017 stałej liście osób wskazanych przez organizacje do udziału w pracach komisji konkursowych. Wykreślenie z listy następuje z urzędu – jeśli członek komisji nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach lub na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zgłaszającego bądź osoby zgłaszanej.


Uwaga: organizacja pozarządowa, która zgłosiła w latach 2017 – 2021 kandydatów do pracy w komisjach konkursowych nie ma obowiązku ponawiania zgłoszeń tych samych osób.


Komisje, w których skład wchodzi 3 przedstawicieli Powiatu oraz 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, oceniały będą oferty w zakresach** wskazanych w programach współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.

Pytania dot. działalności komisji należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl faksu: (22) 787-34-19, telefonicznie: (22) 346-11-04 lub osobiście: siedziba Starostwa – przyziemie wejście B, pokój nr 012.


Uwaga:

* Formularz zgłoszenia kandydata można pobrać ze strony https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski (zakładka Co robimy - Organizacje pozarządowe) lub z Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa (pokój nr 012).

** Przewiduje się od jednego do trzech posiedzeń komisji konkursowej w roku; nie przewiduje się posiedzeń stacjonarnych - komisja ocenia oferty za pośrednictwem generatora wniosków Witkac.

Materiały

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji
zal​_2​_-​_Formularz​_zgloszenia​_kandydata​_do​_komisji.docx 0.03MB