W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Wołomiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.


1.         Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Emilianów, gmina Radzymin, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 37/4 o powierzchni 0,2940 ha, położona w obrębie 0007 Emilianów, gmina Radzymin, dla której w Sądzie Rejonowym w Wołominie IV Wydział Ksiąg Kwieczystych jest prowadzona księga wieczysta o nr WA1W/00145028/2. 

2.      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, zatwierdzonym Uchwała Rady Miejslkiej w Radzyminie Nr 41/VII/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. działka jest przeznaczona pod obiekty produkcyjna i usługi oznaczone symbolem 30.P/U.  

3.         Cena wywoławcza do III-go przetargu wynosi 450 000,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Licytacji będzie podlegać cena netto. Ostateczna cena osiągnięta w wyniku przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23% od ceny osiągniętej w przetargu.

4.         Obciążenia nieruchomości: brak

5.         Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

6.         Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 7 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej

7.         Wysokość wadium – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.

8.         Wadium należy wpłacić  na rachunek Starostwa Powiatowego w Wołominie:

PKO BP S.A. IV o/Warszawa 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 do dnia 3 grudnia 2021 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.

  • Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

9.         O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10.       Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

11.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.

12.       Udział w licytacji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Przetargu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

13.       Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dokument tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu;
  • dowód wniesienia wadium;
  • aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku spółek umowę spółki, ewentualnie stosowne pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika/pełnomocników;
  • ewentualnie dokumenty wynikające z rozdziału  III ust. 5 regulaminu przetargu.

14.       W przypadku gdyby dokumenty były niewystarczające do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, wpłacone wadium przepada.

15.       Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

16.       Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz inne opłaty wynikające z nabycia nieruchomości ponosi nabywca.

17.       Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji i Kartografii, Starostwa Powiatowego w Wołominie - tel.  /22/ 346 12 04

Materiały

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
ogłoszenie​_o​_III​_przetargu​_emilianów​_7​_grudnia​_2021.pdf 0.13MB
Regulamin do III-go przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 7 grudnia 2021 r.
Regulamin​_przetargu​_III​_Emilianów​_7​_gru​_2021.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2021 14:01 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Geodezji i Kartografii
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 1.0 07.09.2021 14:01 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}