W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oświadczenie w sprawie konferencji prasowej Burmistrz Wołomina

owskpbw

OŚWIADCZENIE

Nawiązując do dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan oraz Posła Na Sejm RP Jana Grabca i radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uprzejmie informuję:

Starostwo Powiatowe prowadzi kontrole wydanych decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie powiatu wołomińskiego. We wskazanym w trakcie konferencji prasowej przypadku prowadzenia działalności na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego - w wyniku kontroli przeprowadzonej w drugiej połowie 2022 roku przez WIOŚ na wniosek Starosty w ramach postępowania dostosowawczego zezwolenia, cofnięta została w listopadzie 2022 roku decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów ze względu na brak właściwej instalacji do przetwarzania odpadów.

W lutym 2023 roku inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie dokonali inspekcji w zakresie wykonania przez firmę obowiązku usunięcia odpadów przeznaczonych do przetworzenia. Podmiot uprzątnął wskazane w decyzji odpady i przedstawił dokumenty potwierdzające ich przekazanie do uprawnionych podmiotów. W zakresie wydanej decyzji dot. zbierania odpadów z 2015 roku (która wymaga opinii Burmistrza Wołomina), właściwym organem w związku z ilością deklarowanej masy składowania odpadów przekraczającej 3000 Mg, jest Marszałek Województwa Mazowieckiego (stosownie do art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d) ww. ustawy o odpadach).

Starostwo Powiatowe w Wołominie otrzymało informację, że w wyniku Pisma Starosty Wołomińskiego do Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja br., na przedmiotowym terenie przeprowadzona została próba kontroli inspektorów WIOŚ z udziałem pracowników Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Nie jest prawdą informacja przekazana na konferencji prasowej, że Starostwo Powiatowe w Wołominie zwlekało z przekazaniem jakiekolwiek dokumentacji do innych organów administracji publicznej.

Z ubolewaniem należy stwierdzić, że działania Burmistrz Wołomina oraz części polityków Koalicji Obywatelskiej mają na celu odwrócenie uwagi od realnego zagrożenia jakim są nielegalne odpady odkryte na kilku nieruchomościach na terenie Gminy (m.in. w Starym Grabiu i Duczkach) i z którymi nie potrafią lub nie chcą poradzić sobie włodarze Gminy oraz zdobycie poklasku przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i samorządowymi.

Zgodnie z art. 26a Ustawy o odpadach - odpady niebezpieczne znajdujące się w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania powinny być niezwłocznie usuwane i przekazywane do zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Właściwym w tym zakresie organem administracji gdy odpady niebezpieczne znajdują się na gruntach Skarbu Państwa lub na terenie nieruchomości prywatnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a gdy odpady niebezpieczne zalegają w nieruchomościach, dla których władającym powierzchnią ziemi jest gmina – właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska. (…) We wrześniu 2019 r. ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek usuwania odpadów niebezpiecznych, gdy konieczność ich niezwłocznego usunięcia jest uzasadnione zagrożeniem, jakie te odpady stanowią dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska (Raport NIK z 2023 roku – Usuwanie nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych).

Kontrola poselska przeprowadzona w dniu 19 maja br. w Starostwie przebiegła w atmosferze merytorycznej dyskusji, wzajemnej współpracy oraz znajomości i zrozumieniu kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej. Udostępniono Panu Posłowi wszelkie dokumenty, o które wnioskował oraz dokonano wyczerpujących wyjaśnień w sprawie.

Zachęcamy wszystkie podmioty i organy poczuwające się do odpowiedzialności za dobro wspólnoty lokalnej i ochronę środowiska do współdziałania i merytorycznej współpracy, a nie próby zbijania kapitału politycznego i zdyskredytowania partnerów samorządowych w trakcie publicznych wystąpień, które często nie pokrywają się z rzeczywistością.

Materiały

Oświadczenie
Oświadczenie​_Odpady​_19052023.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}