W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestracja pojazdów/zgłoszenie nabycia/wyrejestrowanie-demontaż

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu/demontaż, zgłoszenie nabycia pojazdu

 

Podstawa prawna

  • art. 71, 72, 73, 74, 75, 75b, 77 ust.3, 78 ust. 2 i art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.); 
  • § 2 do 7, § 9, 15,21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j. t. z poźn.zm.) 
  • § 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084-j.t.),
  • § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik. Do wniosku dołącza się następujące załączniki: dowód własności (umowa, faktura), wyciąg ze świadectwa zgodności WE lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, Homologację pojazdu, zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym jeśli jest wymagane, dowód rejestracyjny (oraz karta pojazdu) z krajów UE,  dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju (jeżeli jest wymagana) lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu, dokument potwierdzający zapłatę cła, oświadczenie w sprawie braku tablic rejestracyjnych (pojazdy z zagranicy), dowód wpłaty za rejestrację, tablice rejestracyjne do zdania po zarejestrowaniu pojazdu.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zapłaty akcyzy na terytorium kraju, należy złożyć dodatkowe oświadczenie „oświadczenie w sprawie warunkowej czasowej rejestracji pojazdu”- a powiedzenie zapłaty akcyzy należy donieść maksymalnie w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego stałego, w ciągu 30 dni od dnia wydania pozwolenia czasowego.

Gdy w pojeździe występują zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o wydanie tablic rejestracyjnych jednorzędowych zmniejszonych.

 

Wniosek o wyrejestrowanie/demontażu pojazdu wypełnia właściciel lub pełnomocnik. Do wniosku dołącza się załączniki: zaświadczenie z demontażu pojazdu, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, dowód własności pojazdu (umowa, faktura).

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu wypełnia właściciel lub pełnomocnik. Do wniosku dołącza się załączniki: Wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (umowa, faktura).

 

Dopisanie współwłaściciela do pojazdu wypełnia właściciel. Do wniosku dołącza się załączniki: dowód rejestracyjny, Oświadczenie współmałżonka o braku rozdzielności majątkowej.

 

Uwaga: Należy dokładnie wypełniać wniosek                                     

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

  • dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty rejestracyjne pojazdów:

-samochód z zagranicy, nowy, z innego powiatu – 161,50 zł.

-samochód i inne pojazdy z innego powiatu oraz nr WSK… - z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego (wymagania-tablice aktualne - unijne, PL, nie zniszczone, czyste; zostawione w urzędzie, dowód rej. bez homologacji) – 67,00 zł.

81 zł. z pozwoleniem czasowym na wniosek właściciela.

 

-samochód-tablice indywidualne – 1081,50 zł.

-samochód-tablice zabytkowe – 181,50 zł.

-ciągnik rol., przyczepa – nowy, z zagranicy, z innego powiatu – 121,50 zł.

-motocykl z zagranicy, nowy, z innego powiatu – 121,50

-motorower-tablice czasowe – 37,75

-motorower – nowy, z zagranicy z innego powiatu – 111,50 zł.

 

Rejestracja czasowa pojazdów:

-samochód-tablice czasowe, doprowadzenie na przegląd, z miejsca na miejsce – 62,00 zł.

-samochód tablice wywozowe – 112,00 zł.

-przyczepa, ciągnik, motocykl - tablice czasowe, na przegląd, z miejsca na miejsce – 40,75 zł.

-przyczepa, ciągnik, motocykl – tablice wywozowe – 65,75 zł.

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski

75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

 

-wyrejestrowanie z powodu: demontażu/kradzieży-wzwozu za granicę- 10 zł.

-dopisanie współwłaściciela – 10 zł.

-pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłaty skarbowe za wyrejestrowanie pojazdu/demontaż/pełnomocnictwo można dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

 

 

UWAGI: 

- Wszystkie dokumenty przedkłada się w oryginale w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

! Zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Inny sposób potwierdzenia zamieszkania ma charakter indywidualny i będzie rozpatrywany w trakcie złożenia wniosku dołączając do wniosku o rejestrację pojazdu „oświadczenie o miejscu zamieszkania”.

  • Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji dla których kody nie zostały określone.
  • W przypadku gdy dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.
  • W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego, przed ponowną rejestracją należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 62.

Materiały

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie nabycia pojazdu
Wniosek​_o​_rejestrację,​_czasową​_rejestrację,​_wyrejestrowanie​_pojazdu,zgłoszenie​_nabycia​_pojazdu.pdf 0.10MB
Oświadczenie w sprawie warunkowej czasowej rejestracji pojazdu
Oświadczenie​_w​_sprawie​_warunkowej​_czasowej​_rejestracji​_pojazdu.pdf 0.18MB
Oświadczenie dot. wydania tablic rejestracyjnych jednorzędowych zmniejszonych
Oświadczenie​_dot​_wydania​_tablic​_rejestracyjnych​_jednorzędowych​_zmniejszonych.pdf 0.14MB
Oświadczenie w sprawie braku tablic rejestracyjnych
Oświadczenie​_w​_sprawie​_braku​_tablic​_rejestracyjnych.pdf 0.11MB
Oświadczenie o miejscu zamieszkania-do wniosku o rejestrację
Oświadczenie​_o​_miejscu​_zamieszkania-do​_wniosku​_o​_rejestrację.pdf 0.10MB
Oświadczenie współmałżonka o braku rozdzielności majątkowej
Oświadczenie​_współmałżonka​_o​_braku​_rozdzielności​_majątkowej.pdf 0.49MB
{"register":{"columns":[]}}