W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - opieka wytchnieniowa edycja 2021

06.07.2021

ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej pt. „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRiPS Opieka wytchnieniowa- edycja 2021”

Czarny wózek dla osoby z niepełnosprawnością stoi przy oknie.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 tej ustawy, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu.
I. Rodzaj zadania
1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi.
2. Adresatami zadania są członkowie rodzin lub opiekunowie zamieszkujący teren powiatu polkowickiego i sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.
3.W pierwszej kolejności usługi opieki wytchnieniowej będą kierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które:
1) mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
2) wymagają wysokiego poziomu wsparcia,
3) stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego lub internatu.
4. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej prowadzone będzie w następujących formach:
1) poradnictwa psychologicznego,
2) poradnictwa terapeutycznego,
3) nauki pielęgnacji/ rehabilitacji / dietetyki.
5. Usługą wytchnieniową winno być objętych nie mniej niż 25 opiekunów z zastrzeżeniem, że usługa zostanie zorganizowana dla nie mniej niż 5 opiekunów dzieci i nie mniej niż 20 opiekunów osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
6. Usługa wytchnieniowa winna być prowadzona w formie indywidualnej i/lub grupowej.
7. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub
z innych źródeł.
8. Miejscem realizacji zadania publicznego będzie teren powiatu polkowickiego.

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - opieka wytchnieniowa edycja 2021
Ogłoszenie​_opieka​_wytchnieniowa.pdf 0.71MB