W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dokumenty do pobrania

RĘKOJMIA A GWARANCJA

Rękojmia i gwarancja to dwie odrębne formy odpowiedzialności za wadliwy towar, którą ponosi odpowiednio albo sprzedawca, albo gwarant (gwarantem najczęściej jest producent).

W ramach tej pierwszej, SPRZEDAWCA odpowiada za wadliwy produkt z mocy prawa przez dwa lata od wydania rzeczy, natomiast  PRODUCENT odpowiada za wadliwy produkt w ramach gwarancji tylko, jeżeli jej udzielił. Udzielenie gwarancji jest dobrowolne i łączy się z przekazaniem nabywcy dokumentu, w którym określony jest w szczególności:

1.           czas trwania gwarancji,

2.           warunki obowiązywania odpowiedzialności,

3.           roszczenia, jakie przysługują konsumentowi (np. wymiana, naprawa, dodatkowe usługi).

Rękojmia jako odpowiedzialność regulowana ustawowo nie łączy się z uzyskaniem przez konsumenta żadnych dodatkowych dokumentów czy oświadczeń. Sprzedawca może się zwolnić z odpowiedzialności, jeżeli kupujący wiedział o wadzie zawierając umowę.
W pozostałych przypadkach nabywca może od sprzedającego żądać:

1.           bezpłatnej naprawy,

2.           wymiany produktu na nowy, wolny od wad,

3.           obniżenia albo zwrotu ceny – jeżeli sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczeń wskazanych w punktach 1 i 2.

Konsument może skorzystać z rękojmi niezależnie od przyznanej gwarancji
-  skierowanie żądań do producenta nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy.

 

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Odstąpienie od umowy, czyli zwrot produktu i otrzymanie zapłaconej ceny możliwe jest w dwóch sytuacjach:

 1. zawarcia umowy na odległość, czyli bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron (np. zakupy w sklepie internetowym),
 2. zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli w miejscu, które nie jest przeznaczone do obsługi klientów (np. akwizycja w miejscu zamieszkania lub pracy konsumenta).

Celem wycofania się z umowy, konsument musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu (wzór) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Nabywca nie ma obowiązku uzasadnienia swojej decyzji, prawo odstąpienia daje faktycznie czas na przemyślenie zakupu dokonanego w sklepie innym niż stacjonarny. 

Dłuższy termin na wycofanie się z umowy przewidziany jest dla sytuacji, w której konsument w ogóle nie został poinformowany o możliwości odstąpienia, wtedy może zrezygnować w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli jednak w tym czasie przedsiębiorca przekaże nabywcy informację o możliwości odstąpienia, termin na skorzystanie z niego będzie wynosił 14 dni od otrzymania takiej informacji.

Warunkiem skuteczności odstąpienia od umowy jest doręczenie przedsiębiorcy oświadczenia woli konsumenta w tej kwestii. Nie wystarczy samo wysłanie oświadczenia. Odstąpienie następuje z chwilą, gdy oświadczenie konsumenta doszło do przedsiębiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Stąd też istotne jest zachowanie potwierdzenia (np. w formie e-mail, potwierdzenia odbioru listu poleconego, wydruk śledzenia przesyłki ze strony Poczty Polskiej: https://emonitoring.poczta-polska.pl/)

UWAGA: odstąpienie nie dotyczy zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych – przyjęcie zwrotu pełnowartościowego produktu zależne jest wyłącznie od woli przedsiębiorcy i jego wewnętrznych regulaminów.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - WYJĄTKI

Co do zasady konsument może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jednak w przypadku określonych grup produktów i usług, prawo do odstąpienia jest wyłączone. Wyłączenia te dotyczą sytuacji gdy:

 • przedmiot umowy został wytworzony według indywidualnych zaleceń konsumenta
  (np. ubranie szyte na miarę, kuchnia na wymiar)
 • przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • produkt został zakupiony na publicznej aukcji, np. w domu aukcyjnym, czyli w bezpośredniej obecności uczestników. Możliwe jest natomiast odstąpienie od aukcji prowadzonej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
 • przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe, wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. płyta CD w rozdartej folii zabezpieczającej),
 • przedmiotem umowy jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę – w tym wypadku można odstąpić od umowy, ale wyłącznie
  co do magazynów, które nie zostały jeszcze doręczone,
 • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (np. naprawa instalacji elektrycznej w domu). Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, prawo odstąpienia przysługuje w odniesieniu do tych dodatkowych usług,
 • przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został uprzednio poinformowany, że po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. zakup doładowania konta telefonicznego przez internet),
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. zakup walut lub złota przez internet, zakup akcji giełdowych),
 • przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. szkła kontaktowe, leki, produkty spożywcze).
 • przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. zakup albumu muzycznego w formie mp3).
 • przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo zatankowane do samochodu, przyprawa dodana do potrawy),
 • przedmiotem umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli (np. alkohole kolekcjonerskie, wysokogatunkowe),
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

W wymienionych sytuacjach, nabywca nie może odstąpić od umowy, ale w przypadku wad dotyczących przedmiotu umowy, może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Konsument ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, bez uzasadnienia takiej decyzji. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wyróżnia dwa rodzaje odstąpienia od umowy:

 1. Odstąpienie, w przypadku którego ponosi się opłatę.
 2. Odstąpienie bezkosztowe.

Ad. 1  

Opłata może być określona w umowie i uzależniona od:

- czasu, w jakim nastąpiło odstąpienie,

- spodziewanych przez organizatora oszczędności lub spodziewanych dochodów z tytułu alternatywnego wykorzystania usługi turystycznej (np. późniejszej sprzedaży).

Jeżeli umowa nie zawiera powyższych elementów, wysokość opłaty ustala się poprzez pomniejszenie ceny imprezy turystycznej o zaoszczędzone koszty lub wpływy pochodzące z alternatywnego wykorzystania usługi turystycznej. Na żądanie podróżnego, organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. 

Ad. 2

Odstąpienie bezkosztowe wiąże się z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym (lub jego najbliższym sąsiedztwie), które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania. Chodzi tu np. o działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego.

Materiały

SKORZYSTANIE Z PORADY I PODJĘCIE EWENTUALNEJ INTERWENCJI PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW (RK-01)
RK​_01​_KARTA​_USLUG-​_aktualizacja-29-06-2021.doc 0.07MB
Wniosek o rozpoznanie sprawy
RK-01-01​_aktualizacja-29-06-2021.doc 0.04MB
Wzór odstąpienia od umowy
Konsument-odstapienie-od-umowy-wzor-2021.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}