W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ostrowiecki, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu,

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych e-mail: iod@powiat.ostrowiecki.eu

    1. Monitoringiem wizyjnym w Starostwie objęto: wejście do budynku głównego Starostwa,
    • miejsce obsługi interesanta w holu głównym budynku Starostwa,
    • obszar wokół budynku Starostwa ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.

Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia administratora (art.6 ust.1 lit c RODO), a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Klauzula ogólna dla osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ostrowiecki, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu,

2. Funkcję Inspektora Danych Osobowych wykonuje Pan Przemysław Tic, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. e-mail: iod@powiat.ostrowiecki.eu

3. Administrator danych osobowych – Starosta Ostrowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Starostwa Powiatowego – Powiatu Ostrowieckiego;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m. in. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.

6. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Starostwie Powiatowym, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Starostwa jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa UODO.

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób rezerwujących telefonicznie termin wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ostrowiecki, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu,

2. Funkcję Inspektora Danych Osobowych wykonuje Pan Przemysław Tic, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. e-mail: iod@powiat.ostrowiecki.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu usprawnienia procesu rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia następnego po dniu zarezerwowanej wizyty;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia skorzystanie z niniejszej usługi rezerwacji terminu wizyty. Jeśli Pani/Pan nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o rozłączenie się.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Materiały

Informacja dotyczaca stosowania monitoringuwizyjnego
Informacja-dotyczaca-stosowania-monitoringu-wizyjnego.pdf 0.08MB
Klauzula-informacyjna dla osób rezerwujących telefonicznie termin wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu-Świętokrzyskim.
Klauzula-informacyjna-dla-osób-rezerwujących-telefonicznie-termin-wizyty-w-Wydziale-Komunikacji-Starostwa-Powiatowego-w-Ostrowcu-Świętokrzyskim.pdf 0.07MB
Klauzula ogólna dla osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
Klauzula-ogólna-dla-osób-załatwiających-sprawy-w-Starostwie-Powiatowym-w-Ostrowcu-Świętokrzyskim.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}