W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Program Regionalny Dolny Śląsk EFRR

Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy

Od stycznia 2017 r. do końca października 2018 r. w Powiecie Oleśnickim będzie realizowany projekt edukacyjny w ramach Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

Celem projektu jest:
1) podniesienie kompetencji kluczowych i ukształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 138 uczniów i 344 uczennic I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
2) podniesienie potencjału szkół poprzez doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych oraz sprzęt TIK
3) wzrost kompetencji 13 nauczycieli i 47 nauczycielek w zakresie TIK i nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w sposób oparty o badania, eksperyment i logiczne myślenie oraz pozostałych przedmiotów w sposób stymulujący kreatywność i innowacyjność uczniów.Działania projektowe zogniskują się na rozwoju kompetencji z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji cyfrowych oraz przekrojowych – związanych z umiejętnością pracy zespołowej, innowacyjności i kreatywności. W okresie 01.02.2017-31.10.2018 przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne, w tym część w formule e-learningu, i pozaszkolne oraz wyrównawczo-dydaktyczne.W związku z tym, że do uzyskania lepszych wyników nauczania niezbędne jest podniesienie kompetencji kadry szkół, w ramach projektu wsparcie zostanie udzielone 13 nauczycielom i 47 nauczycielkom w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych, umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu i nauczania matematyki oraz innych przedmiotów z wykorzystaniem elementów logicznego myślenia i stymulowania kreatywności.Niezbędnym elementem osiągnięcia celu będzie stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu i upowszechnienie korzystania z
technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku wyposażenia pracowni komputerowej i pracowni przyrodniczej. Kompleksowe wsparcie przyczyni się do bezpośredniej poprawy wyników nauczania, jak również do trwałego podniesienia jakości edukacji w szkołach objętych projektem.
Zapraszamy Uczniów i Uczennice obu szkół do składania dokumentów rekrutacyjnych i deklarowania chęci uczestniczenia w następujących zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
-  z biologii
-  z chemii
-  z fizyki
-  z matematyki
-  klub olimpijczyka (z biologii, chemii, fizyki, matematyki)
-  zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
-  konwersacje z native speakerem z języka angielskiego
-  warsztaty programowania
-- warsztaty technik multimedialnych
-- warsztaty bezpieczeństwa w sieci
-- zajęcia wyrównawcze z matematyki 

Uwaga! Jeden uczeń/uczennica może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.
Do zajęć wyrównawczych z matematyki stosowane będzie kryterium niskich wyników z tego przedmiotu (w ubiegłym roku szk., w I semestrze bieżącego roku szk.).
Uczniowie objęci kołami zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zostaną objęci również zajęciami pozaszkolnymi na wyższej uczelni. Uczniowie objęci zajęciami pozalekcyjnymi z języka angielskiego mogą uczestniczyć również w konwersacjach z native speakerem. W zakresie zajęć informatycznych jeden uczeń może brać udział tylko w jednym rodzaju zajęć: albo warsztaty programowania, albo warsztaty technik multimedialnych, albo warsztaty bezpieczeństwa w sieci.
Do wszelkich form wsparcia w przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba przygotowanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie z niepełnosprawnością oraz dojeżdżający do szkoły spoza Oleśnicy.

Zapraszamy Nauczycieli i Nauczycielki I i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do zgłaszania chęci udziału w następujących formach szkoleniowych przewidzianych w ramach projektu Podniesienie jakości edukacji w liceach Ogólnokształcących w Oleśnicy:
1) warsztaty TIK
2) warsztaty stymulowania kreatywności i innowacyjności u uczniów dla nauczycieli kształcenia ogólnego oraz warsztaty nauczania matematyki poprzez wykorzystanie zasad logicznego myślenia i form pracy grupowej,
3) warsztaty nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań i eksperymentów
4) warsztaty pracy dydaktycznej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

{"register":{"columns":[]}}