W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kraśnickiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Załącznik do uchwały

Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 248-806/2022

z dnia 10 października 2022 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kraśnickiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę

(na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)

I.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 7/54 o pow. 32,0904 ha, obręb Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1K/00073866/0 oraz część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 7/1 - pow. dzierżawy 1,40 ha, obręb Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1K/00049979/8.

2. Opis nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest grunt rolny.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Uprawy rolne.

4. Termin zagospodarowania: Początek dzierżawy określi umowa. Okres dzierżawy 1 rok.

5. Cena nieruchomości: Nie dotyczy

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: Nie dotyczy

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Czynsz dzierżawny roczny: 58 594,05 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote pięć groszy), płatny w dwóch ratach. Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT (grunt rolny) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 poz. 1983 z późn. zm.).

8. Terminy wnoszenia opłat: Pierwsza rata czynszu płatna - do dnia 31.01.2023 r., druga rata czynszu płatna - do dnia 31.07.2023 r.

9. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy

10. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: Przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres 1 roku dotychczasowemu dzierzawcy.

11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: Nie dotyczy

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów i budynków: Część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/6, obręb Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1K/00073866/0.

2. Opis nieruchomości: Przedmiotem dzierzawy jest plac manewrowy do nauki jazdy zlokalizowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/6, obręb Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Tereny usług publicznych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty oświaty.

4. Termin zagospodarowania: Poczatek dzierżawy określi umowa. Okres dzierżawy 1 rok.

5. Cena nieruchomości: Nie dotyczy

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: Nie dotyczy

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 130,00 zł netto + podatek VAT 23% tj. 29,90 zł co daje 159,90 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

8. Terminy wnoszenia opłat: Czynsz miesięczny płatny z góry w terminie do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

9. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy

10. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: Przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres 1 roku dotychczasowemu dzierżawcy.

11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: Nie dotyczy

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, pok. nr 414 lub pod nr tel. 81 826 41 41.

{"register":{"columns":[]}}