W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

OK-I.2111.1.2022                                                                                                                                        Jasło, 2022-10-03

 

                                                                      Zarząd Powiatu w Jaśle

                                     ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

                                                          Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

                                                                                   w Foluszu

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38-222 Folusz

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego : Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

 

 1. Wymagania dla kandydata na  wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

I. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. posiadanie co najmniej 5 -letniego stażu pracy,  w tym co  najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, w rozumieniu art. 122 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268
  ze zm.),
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685 ze zm.),
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r.,
  poz. 1359) ,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.,
  poz. 1526),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23sierpnia 2012 r.
  w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.)
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zespołami pracowniczymi,
 • umiejętność zarządzania złożoną organizacją,
 • kreatywność w działaniu i tworzeniu poprawnych relacji interpersonalnych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku, na którym był  bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi,
 • wiedza w zakresie możliwości i procedur pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych
   ( w tym środków unijnych),
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność

 

 1. Warunki pracy:

 

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38-222 Folusz

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

Warunki pracy:

 • praca biurowa w siedzibie jednostki,
 • praca jednozmianowa,
 • praca wymagająca obsługi komputera przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • praca w zespole,
 • praca w sytuacjach stresowych,
 • częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
 • konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji,
 • możliwość wyjazdów służbowych.

              Narzędzia pracy: komputer, drukarka, podstawowy sprzęt biurowy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór obejmuje   m. in. :         

Do obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu będzie należało
w szczególności:

 1. kierowanie Domem Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań zawartych w przepisach praw związanych z funkcją Dyrektora zakładu pracy,
 3. zapewnienie warunków do coraz pełniejszej realizacji zadań stojących przed Domem Pomocy Społecznej,
 4. racjonalne planowanie i wykorzystywanie środków finansowych w celu optymalnego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej,
 5. należyty dobór kadr oraz dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 6. kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
 7. kierowanie się w swojej działalności zawodowej i podejmowanych decyzjach dobrem mieszkańców i przepisami prawa,
 8. sprawne i skuteczne kierowanie Domem  w zakresie finansów, organizacji, bezpieczeństwa, warunków pracy, jakości opieki, standardu Domu,
 9. wykonywanie czynności w zakresie prawa pracy wobec pracowników Domu,
 10. opracowywanie budżetu Domu i przedstawianie go Zarządowi Powiatu w Jaśle,
 11. ustalanie sposobu organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
 12. inicjowanie zmian organizacyjnych,
 13. realizacja uchwał i postanowień Rady Powiatu w Jaśle, dotyczących działalności Domu,
 14. ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
 15. stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości   i zaufania , zarówno wśród mieszkańców, jak i pracowników Domu,
 16. prowadzenie Domu w sposób zapewniający mu dobrą opinię w środowisku lokalnym
   i w mediach,
 17. wydawanie wewnętrznych zarządzeń, poleceń, decyzji w sprawach regulujących działalność Domu,
 18. wprowadzanie w życie nowo wydanych  przepisów prawa i nadzór nad ich przestrzeganiem w zakresie dotyczącym działalności Domu,
 19. dbałość o organizację opieki na poziomie obowiązującego standardu usług w domach pomocy społecznej,
 20. sprawowanie  kontroli wewnętrznej, w tym okresowe wizytowanie Domu w dni wolne od pracy,
 21. nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych inwestycji zewnętrznych (Sanepid, PIP, PIOŚ i innych),
 22. współpraca z Radą Mieszkańców przy załatwianiu spraw związanych z organizacją opieki, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
 23. przyjmowanie mieszkańców i pracowników w sprawach skarg i wniosków,
 24. utrzymywanie kontaktów z organami samorządu powiatowego, gminnego , organizacjami społecznymi  o charakterze wyższej użyteczności publicznej działającymi w środowisku lokalnym,
 25. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach wymagających uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 26. przestrzeganie tajemnicy państwowej  i służbowej powziętej w związku z pełnionym stanowiskiem.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego - wzór - załącznik
  nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt 3. I c niniejszego ogłoszenia, w tym kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie co  najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej
  (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu odpowiednio zaświadczenie o treści świadectwa pracy),
 5. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji, o której mowa w pkt 3.I.c) niniejszego ogłoszenia,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - wzór -załącznik nr 2  do niniejszego ogłoszenia,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 9. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

 

Kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie - wzór -załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów w/w dokumentów.

Dokumenty określone w pkt. 6. należy złożyć w zaklejonej kopercie
w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego Jaśle ul. Rynek 18 (parter)  lub  przesłać na adres  Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia
21 listopada 2022 r. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Na kopercie  należy zamieścić dopisek „Nabór – Dyrektor DPS w Foluszu”

 

 1. Nabór będzie przebiegać następująco:
 • Etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami, którzy przeszli etap pierwszy. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e-mail o terminie  przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego i Domu Pomocy Społecznej w Foluszu  oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej
w Foluszu.

 

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Zarząd Powiatu w Jaśle.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, na wniosek złożony pisemnie lub telefonicznie zostaną odesłane  w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art.  15 ust. 3 ustawy
o pracownikach samorządowych.

 

Sporządził:AMR

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu w Jaśle, wykonujący zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Jaśle. ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
 2. W razie pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących sposobu w jaki przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, e-mail: iod@powiat.jaslo.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa – na podstawie Państwa zgody. Proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie.
 4. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie
  - dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.
 5. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa.
 6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego - brakowana.
 7. Wgląd w dane osobowe będą mieli członkowie komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania umieszczone będzie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 15-18 RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

Materiały

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu
Zarząd​_Powiatu​_w​_Jaśle​_ogłasza​_nabór​_na​_wolne​_kierownicze​_stanowisko​_urzędnicze​_Dyrektora​_Domu​_Pomocy​_Społecznej​_w​_Foluszu.pdf 2.58MB
Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1​_(4).pdf 0.36MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2​_(4).pdf 0.23MB
Załącznik nr 3
Załącznik​_nr​_3​_(4).pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.10.2022 15:31 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Pawluś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 2.0 04.10.2022 09:53 Paweł Krajciewicz
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 1.0 03.10.2022 15:31 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}