W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Jasło, 22 sierpnia 2022 r.

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 - 2030 (dalej Strategia) zostały przeprowadzone na podstawie:

 • Uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 • Upoważnienia Nr 1/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedziba w Jaśle do reprezentowania Powiatu Jasielskiego w procesie konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030. 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji podlega publikacji na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski

Projekt Strategii podlegał konsultacjom w szczególności z:

 • Mieszkańcami: Gminy Biecz, Gminy Borowa, Gminy Brzostek, Gminy Brzyska, Gminy Chorkówka, Gminy Czarna, Gminy Czermin, Gminy Dębica, Miasto Dębica, Gminy Dębowiec, Gminy Gawłuszowice, Gminy Jasło, Miasto Jasło, Gminy Jedlicze, Gminy Jodłowa, Gminy Kołaczyce, Gminy Krempna, Gminy Mielec, Miasto Mielec, Gminy Nowy Żmigród, Gminy Osiek Jasielski, Gminy Padew Narodowa, Gminy Pilzno, Gminy Przecław, Gminy Radomyśl Wielki, Gminy Sękowa, Gminy Skołyszyn, Gminy Szerzyny, Gminy Tarnowiec, Gminy Tuszów Narodowy, Gminy Wadowice Górne, Gminy Żyraków 
 • Partnerami społecznymi i gospodarczymi
 • Sąsiednimi gminami i ich związkami
 • Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  w Krakowie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag i opinii dot. projektu Strategii.  Proces konsultacji przebiegał w następujący sposób:

 • Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali mieszkańcy gmin, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki oraz właściwi terytorialnie Dyrektorzy regionalnych oddziałów Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych opublikowane zostało na stronie internetowej pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/konsultacje4 Uwagi i opinie do projektu Strategii można było zgłaszać w terminie od 15.06.2022 r. do 25.07.2022 r. za pośrednictwem formularza internetowego, który znajdował się pod adresem: https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/ oraz

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/konsultacje-spoleczne---strategia-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030

 • Wniosek o konsultacje projektu Strategii z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie oraz w Krakowie przekazany został w formie pisemnej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (na podstawie wydanego pełnomocnictwa). 
 • W okresie trwania konsultacji zorganizowano 3 spotkania tj.:
  • W dniu 20.06.2022 r. o godz. 15.00 spotkanie w formule online.
  • W dniu 22.06.2022 r. o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe), które odbyło się
   w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo był dostępny na stronie
   www.wisloka.pl.
  • W dniu 21.07.2022r. o godz. 13.00 spotkanie w formule online. W trakcie spotkań prezentowany był dokument, a obecni goście zaproszeni zostali do dyskusji. 

Zgłoszone w procesie konsultacji uwagi i opinie poddane zostały analizie, a uzasadnione uwzględnione zostaną w treści Strategii.

Poniżej w tabeli zaprezentowano zestawienie zgłoszonych uwagi/opinii wraz ze stanowiskiem oraz uzasadnieniem.

 

 

 

L.p.

Zgłaszający

Nr str.

Treść uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Brak
wskazania

Na przedmiotowym terenie objętym projektem strategii występują również obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) od Wisły i Brnia oraz obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego od Wisły. W przedłożonym projekcie strategii brak jest informacji w zakresie ww. obszarów.

Uwaga nieuwzględniona

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazuje, że podmiotem właściwym do wydania opinii jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które pozytywnie opiniuje Strategię.
 2. Odnosząc się do uwagi należy stwierdzić, że dotyczy ona dokumentu pn. „Diagnoza społeczna, gospodarcza i przestrzenna obszaru realizacji strategii Dorzecza Wisłoki wraz z wnioskami”. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym strategia ponadlokalna zawiera „wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), przygotowanej na potrzeby tej strategii”. W konsekwencji uwaga nie może być uwzględniona.

1a

Brak

wskazania

[…] zwracamy uwagę, iż oprócz kwestii obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.), w strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uwzględnia się m.in. ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy tj. planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, czy też planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Uwaga uwzględniona

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazuje, że podmiotem właściwym do wydania opinii jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które pozytywnie opiniuje Strategię.
 2. Odnosząc się do merytorycznej treści uwagi – strategia w opisie Kierunku Działania 3.1. Ochrona przeciwpowodziowa „Dorzecza Wisłoki” i zwiększenie odporności obszaru na skutki zmian klimatu zostanie uzupełniona o odniesienie do planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy

1b

Brak

wskazania

W przedłożonym projekcie strategii nie odniesiono się również do ustaleń wynikających z strategicznego dokumentem służącemu właściwemu zarządzaniu ryzykiem tj. Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym przyjętego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1841), i zachowującego ważność zgodnie z art. 555 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Zdaniem tut. Zarządu informacje w zakresie PZRP powinny zostać zamieszczone w opiniowanym projekcie strategii.

Uwaga uwzględniona

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazuje, że podmiotem właściwym do wydania opinii jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które pozytywnie opiniuje Strategię. 
 2. Odnosząc się do merytorycznej treści uwagi – strategia w opisie Kierunku Działania 3.1. Ochrona przeciwpowodziowa „Dorzecza Wisłoki” i zwiększenie odporności obszaru na skutki zmian klimatu zostanie uzupełniona o odniesienie do planu zarządzania ryzykiem powodziowym

1c

Brak

wskazania

Ponadto w projekcie strategii brak jest jakiegokolwiek odniesienia do takich dokumentów planistycznych jak: Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy czy aktualizacja Programu wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK). W związku z powyższym tekst strategii należy uzupełnić w powyższym zakresie – przykładowo w postaci zamieszczenia dwóch oddzielnych tabel, odpowiednio dedykowanych JCWP i JCWPd, w których powinny znaleźć się następujące informacje:

Kod JCWP (wody powierzchniowe)

Nazwa JCWP

Stan ogólny JCWP

Przypisane cele środowiskowe

Działania przypisane w Programie wodnośrodowiskowym kraju

Powyżej przedstawiono wygląd przykładowego rekordu tabeli

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPWŚK

 

Kod JCWPd (wody podziemne)

Nazwa JCWPd

Stan ogólny JCWPd

Przypisane cele
środowiskowe

Działania przypisane w Programie wodnośrodowiskowym kraju

Powyżej przedstawiono wygląd przykładowego rekordu tabeli

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPGW

Źródło danych: baza danych aPWŚK

Dodatkowo poniżej tabel wnioskuje się o zamieszczenie krótkiego podsumowania danych zawartych w powyższych tabelach, typu: większość jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się w granicach obszaru „Dorzecza Wisłoki” odznacza się stanem ogólnym określonym jako dobry; większość działań wskazanych do realizacji w aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK) dotyczy przede wszystkim … itd. Należy również krótko i zwięźle podsumować czy/jak/w jakim stopniu Strategia przewiduje realizację działań wykazanych w powyższych tabelach.

Uwaga częściowo uwzględniona

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazuje, że podmiotem właściwym do wydania opinii jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które pozytywnie opiniuje Strategię.
 2. Odnosząc się do uwagi dot. opracowania tabeli to należy stwierdzić, że w części dot. postulowanych tabel dotyczy ona dokumentu pn. „Diagnoza społeczna, gospodarcza i przestrzenna obszaru realizacji strategii Dorzecza Wisłoki wraz z wnioskami”. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym strategia ponadlokalna zawiera „wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) i nie może być uwzględniona.
 3. Ponadto w opisie Kierunku Działania 3.1. Ochrona przeciwpowodziowa „Dorzecza Wisłoki” i zwiększenie odporności obszaru na skutki zmian klimatu zostanie dodana informacja dot. Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz dot.  aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK).

1d

Brak

wskazania

Dokument Strategii powinien również zostać uzupełniony o informacje dotyczące położenia obszaru objętego przedmiotowym opracowaniem względem wydzielonych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Uwaga nieuwzględniona

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazuje, że podmiotem właściwym do wydania opinii jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które pozytywnie opiniuje Strategię.
 2. Odnosząc się do uwagi należy stwierdzić, że dotyczy ona dokumentu pn. „Diagnoza społeczna, gospodarcza i przestrzenna obszaru realizacji strategii Dorzecza Wisłoki wraz z wnioskami”. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym strategia ponadlokalna zawiera „wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), przygotowanej na potrzeby tej strategii”. W konsekwencji uwaga nie może być uwzględniona.

2.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Brak

wskazania

[…] uzupełnienie ww. Strategii w zakresie informacji dotyczących obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i związanych z tymi obszarami zakazami i ograniczeniami wynikającym z przepisów prawa.

Uwaga uwzględniona

Strategia w opisie Kierunku Działania 3.1. Ochrona przeciwpowodziowa „Dorzecza Wisłoki” i zwiększenie odporności obszaru na skutki zmian klimatu uzupełniona zostanie o odniesienie do planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy jak również zostanie wskazane odniesienie dot. zakazów wynikających z przepisów prawa.

3.

Osoba
fizyczna

16

Dopisanie na stronie 16 pkt. A.3.14 po przecinku - zapobiegania suszy i zaspokojenia zapotrzebowania na wodę

Uwaga uwzględniona

 

4.

Osoba
fizyczna

Brak

wskazania

Centra opiekuńczo mieszkalne są ważne w pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Proszę rozważyć zasadność wprowadzenia ich w rodzajach przykładowych projektów w kierunku działania 1.4 włączenie i integracja społeczna

Uwaga uwzględniona

 

5.

Osoba
fizyczna

23

str. 23. Właściwa nazwa Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego to Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030

Uwaga uwzględniona

 

6a

Osoba
fizyczna

Brak

wskazania

Na terenie gminy Skołoszyn istnieje potrzeba rozwoju punktów selektywnej zbiórki odpadów. W strategii są wymienione inne gminy: Brzyska, Kołaczyce, Krempna, Mielec, Radomyśl Wielki, Żyraków. Brak Gminy Skołoszyn!

Uwaga uwzględniona

 

6b

Brak

wskazania

Ponadto dla mieszkańców powiatu jasielskiego ważna jest modernizacja gospodarki odpadami. Może warto w zdaniu "Troska o środowisko naturalne sprawia, że konieczne jest dalsze usprawnienie systemu odpadami, zwłaszcza że z diagnozy wynika, iż na obszarze "Dorzecza Wisłoki" widoczne są braki infrastrukturalne w tym zakresie. Realizując niniejsze działanie, należy przede wszystkim dążyć do budowy / rozbudowy PSZOK" trzeba zmienić sformułowanie "przede wszystkim" zastąpić "między innymi".

Uwaga uwzględniona

 

7.

Osoba
fizyczna

Brak

wskazania

W kierunku 1.1 Poprawa jakości i dostępności infrastruktury społecznej oraz wszędzie tam gdzie jest mowa o przykładowych projektach, obok domów kultury należy również wprowadzić świetlice wiejski i domy ludowe

Uwaga uwzględniona

 

8.

Osoba
fizyczna

34

W przykładowych rodzajach projektów, które dotyczą infrastruktury dla firm (str. 34) sugeruję dopisanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Specjalne Strefy Aktywności Gospodarczej, Parki biznesu. Jeszcze dodatkowo proponuję doprecyzować na str. 38, ze chodzi o modernizację remiz – jest zapis modernizacja obiektów. Na tej samej stronie sugerujemy aby dodać skwery obok parków.

Uwaga uwzględniona

 

9.

Osoba
fizyczna

2

Po punkcie 12. umieścić punkt 13. Lista projektów realizujących Strategię.

Dla lepszej czytelności i przejrzystości dokumentu wskazanym jest dołączenie Listy projektów realizujących Strategię wg Załącznika ze stronie 91.

Uwaga nieuwzględniona

W części opisu procedur realizacyjnych Strategii wskazano, że lista projektów będzie tworzona po zatwierdzeniu dokumentu. W związku z powyższym brak jest możliwości dołączenia listy projektów na tym etapie.

9a

10

Liczba projektów – 321

Wartość całkowita projektów – 7,4 mld zł

Brak korelacji z danymi podanymi w Tabeli 11. na stronie 79.

Uwaga uwzględniona

Informacja na str. 10 zostanie poprawiona.

9b

18

Badania ankietowe winny być przeprowadzone na grupie reprezentatywnej całego obszaru, przy 95-97% poziomie ufności (badanie zostało zrobione tylko wśród przedstawicieli JST – mało wiarygodne).

Uwaga nieuwzględniona

Brak uzasadnienia dla kwestionowania przyjętego przez autorów Strategii poziomu ufności, który oceniamy jako wystarczający. Brak uzasadniania dla stwierdzenia, że badanie ankietowe prowadzone z zaangażowaniem przedstawicieli JST jest mało wiarygodne. Uważamy, że wiedza i doświadczenie przedstawicieli JST jest kluczowe dla rozpoznania sytuacji społeczno-gospodarczej

9c

27

Ze względu na niską dochodowość rodzin w przedmiotowym obszarze zapewnienie mieszkań winno w pierwszej kolejności być realizowane poprzez działania JST, a nie przez deweloperów.

Uwaga nieuwzględniona

W treści strategii wskazano, że „Podstawową podaż mieszkań powinna zapewnić działalność deweloperska” co nie oznacza wykluczenia z możliwości realizacji tych działań również JST. Jednak w opinii autorów Strategii brak jest możliwości, aby JST skutecznie wypełniły lukę na rynku mieszkaniowym.

9d

36

Kilka lat temu ZGDW przygotował dokument strategiczny dot. ochrony powietrza – piękny program, ale nic z niego nie zostało zrealizowane – brak źródeł finansowania. Czy, aby nie przygotowujemy kolejny dokument „na półkę”????

Uwaga nieuwzględniona

Strategia jest przygotowywana na podstawie Ustawy

z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym co determinuje zobowiązanie dot. zasad jego wdrażania. Poza tym w ocenie autorów Strategii uwaga jest niezrozumiała. To raczej swobodne dywagacje autora uwagi.

9e

40

Czy aby dobrym kierunkiem jest zastępowanie węgla gazem, który również wg najnowszego stanowiska PE i KE jest „nieekologiczny”???

Uwaga nieuwzględniona

W związku z brakiem możliwości technicznych zastosowania OZE we wszystkich typach infrastruktury należy wykorzystywać również gazowe źródło zasilania. Ponadto warto zaznaczyć, że Parlament Europejski w lipcu 2022 r. uznał gaz i energię atomową jako ekologiczną w okresie przejściowym.

9f

46-48

Podanie w Tabelach: 7., 8., 9. wartości docelowych wskaźników rezultatu.

Brak określenia danych docelowych spowoduje, że efekty wszelkich działań w ramach Strategii będą mało czytelne.

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z powszechnie przyjęta metodologią dla dokumentów strategicznych, dla których nie zostały zabezpieczone środki można określać trendy dot. wskaźników rezultatu w miejsce wartości docelowych.

9g

46

W Tabeli 7. dwa ostatnie wiersze nie korelują ze sobą.

Uwaga uwzględniona

Tabela zostanie skorygowana.

 

9h

49

Tabela 10. jest niewiarygodna. Nie wiadomo, o których strategiach jest mowa

Uwaga nieuwzględniona

W treści tabeli wskazano, że chodzi o Strategie Rozwoju Województw oraz Plany Zagospodarowania Przestrzennego Województw

9i

53

Wydaje się mało realnym stworzenie jednego wspólnego dla przedmiotowego obszaru systemu transportu zbiorowego.

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga prezentuję subiektywną i niepopartą faktami opinię zgłaszającego. Ponadto w treści strategii wskazano: stworzenie spójnego (optymalnie wspólnego) dla „Dorzecza Wisłoki” systemu transportu zbiorowego, np. poprzez międzygminny związek transportowy. Kluczowe w tej kwestii jest sformułowanie „Optymalne”.

9j

74

Wskazanym by było podanie szacunkowych kosztów funkcjonowania Koordynatora Strategii.

Uwaga nieuwzględniona

Ze względu na procedurę zmian Strategii (konieczność uchwał wszystkich 35 rad Gmin i Powiatów) podawanie kosztów funkcjonowania koordynatora jest nieracjonalne. W przypadku zmiany wartości kosztów trzeba by aktualizować dokument. Poza tym w ocenia autorów strategii jest to informacja nieadekwatna dla realizacji celów Strategii.

9k

76

W punkcie 9.2.4. nie zostały określone terminy w podpunktach: B., C., D. – można opublikować Sprawozdania np. po dwóch latach.

Uwaga nieuwzględniona

Brak jest uzasadnienia dla określania terminów dla szczegółowych czynności administracyjnych w dokumencie o randze Strategii. Decyzję o terminie publikacji sprawozdania może podjąć Rada Strategii.

9l

80

Poz. 1. – Zbiornik Kąty-Myscowa.

W sprawie budowy przedmiotowego zbiornika składano wniosek o kredyt do Banku Światowego. We wniosku była inna wartość zadania.

Poz. 2. Linia kolejowa Jasło-Dębica. Marszałek Woj. Podkarpackiego nie poparł pomysłu budowy tej linii. Już inżynierowie z CK pod koniec udowodnili, ze koszt budowy tej linii jest niewspółmierny do jej ew. korzyści.

Uwaga nieuwzględniona

W treści strategii wskazano, że wymienione projekty wynikają z badania potrzeb projektowych i nie należy ich utożsamiać z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami.

Ad. 1 Zbiornik Kąty-Myscowa – wartość wg zgłoszenia interesariusza.

Ad 2. Informacja wg zgłoszenia interesariusza.

9m

88

Luka w finansowaniu na poziomie 2,4 mld zł (czy aby jest to kwota realnie wyliczona?) jest zbyt dużym wyzwaniem dla JST na przedmiotowym obszarze.

Uwaga nieuwzględniona

Luka w finansowaniu została wyliczona na podstawie przyjętych w treści Strategii założeń i w tym kontekście jest realnie wyliczona. Ponadto należy przyjąć, że Strategia jest kierowana do interesariuszy również spoza sektora JST. W związku z tym zadanie uzupełnienia potencjalnej luki w finasowaniu dot. również podmiotów spoza sektora JST tj. administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, itp.

 

 

 

Jasło, dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

Materiały

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
Sprawozdanie​_z​_przebiegu​_i​_wyników​_konsultacji.pdf 3.51MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.08.2022 15:25 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Pawluś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030 4.0 15.05.2023 15:21 Paweł Krajciewicz
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030 3.0 24.08.2022 07:31 Paweł Krajciewicz
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030 2.0 23.08.2022 15:30 Paweł Krajciewicz
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030 1.0 23.08.2022 15:25 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}