W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i Ochrony ppoż.

OK-I.2110.7.2022                                                                                          Jasło, 2022-09-13

 

 

 

 

                                     OGŁOSZENIE O NABORZE

 

                 Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło

 

                                                          O g ł a s z a

 

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i Ochrony ppoż.
 

 

 1. Wymagania dla kandydata na  stanowisko urzędnicze : Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i Ochrony ppoż. Starostwa Powiatowego
  w Jaśle

1. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy
  w służbie bhp lub

wykształcenie  wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa
i higiena pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. znajomość regulacji prawnych wynikających z przepisów:
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),
  w tym w szczególności Działu X- Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
  w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm. ),
 •  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia  1998 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
  w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 ),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność

 

II.  Warunki pracy:

 

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Jaśle

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1/5 etatu,  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.  

 

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie jednostki oraz na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu  

  Jasielskiego,

 - praca jednozmianowa,

- praca wymagająca obsługi komputera przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

- praca w zespole,

- możliwość wyjazdów służbowych.

 

              Narzędzia pracy: komputer, drukarka, podstawowy sprzęt biurowy.

 

 1.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór obejmuje m. in. :         

Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.,
    w   tym w szczególności :

 1. zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa
  w zakresie BHP i Ochrony ppoż.,
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
  w Starostwie
  ,
 3. sporządzanie i przechowywanie określonej w przepisach prawnych dokumentacji
  w dziedzinie BHP i ochrony ppoż., w tym w szczególności opracowanie instrukcji
  z zakresu BHP i ochrony ppoż.,
 4. organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu BHP i ppoż. w Starostwie,
 5. przedstawienie Staroście wniosków z zakresu BHP i ppoż.,
 6. przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie BHP i ppoż.,
 7. sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie,
 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
   a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 10. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. prowadzenie instruktażu ogólnego, w ramach szkolenia wstępnego dla  nowo zatrudnionych pracowników Starostwa, stażystów i praktykantów,
 12. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wstępnych, kontrolnych
   i okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa,
 13. analizowanie i rozpatrywanie wniosków pracowników Starostwa dotyczących refundacji kosztów okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
          o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
          w Starostwie Powiatowym w Jaśle w miesiącu sierpniu 2022 r. wynosił powyżej 6%

 

 1.     Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego - wzór - załącznik
  nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia,
  o którym mowa w  pkt I.1.b niniejszego ogłoszenia,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w służbie bhp odpowiednio do posiadanego wykształcenia, o którym mowa w  pkt I.1.b niniejszego ogłoszenia, (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu odpowiednio zaświadczenie o treści świadectwa pracy),
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - wzór -załącznik nr 2  do niniejszego ogłoszenia,
 7. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie - wzór -załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów w/w dokumentów.

 

Dokumenty określone w pkt. V należy złożyć w zaklejonej kopercie
w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego Jaśle ul. Rynek 18 (parter)  lub 
przesłać na adres  Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia
26 września 2022 r. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Na kopercie  należy zamieścić dopisek „Nabór – stanowisko ds. BHP”

 

 1. Nabór będzie przebiegać następująco:
 • Etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami, którzy przeszli etap pierwszy. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e-mail o terminie  przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiat.jaslo.pl) i tablicy ogłoszeń Starostwa.

 

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Starosta Jasielski.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, na wniosek złożony pisemnie lub telefonicznie zostaną odesłane  w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art.  15 ust. 3 ustawy
o pracownikach samorządowych.

 

Sporządził:AMR

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  e-mail: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  - w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Nie planuje się udostępniania danych. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie
  – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.
 10. Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Materiały

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i Ochrony ppoż.
Ogłoszenie​_o​_naborze​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze​_Starszego​_Inspektora​_ds​_BHP​_w​_Samodzielnym​_Stanowisku​_ds​_BHP​_i​_Ochrony​_ppoż.pdf 2.15MB
Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1​_(4).pdf 0.36MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2​_(4).pdf 0.23MB
Załącznik nr 3
Załącznik​_nr​_3​_(4).pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.09.2022 15:22 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Pawluś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i Ochrony ppoż. 3.0 13.09.2022 15:30 Paweł Krajciewicz
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i Ochrony ppoż. 2.0 13.09.2022 15:30 Paweł Krajciewicz
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i Ochrony ppoż. 1.0 13.09.2022 15:22 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}