W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór elektorniczny 2023 - 2024

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Jasielski– informacje ogólne

Nabór jest prowadzony w elektronicznym systemie vEdukacja Nabór https://podkarpacie.edu.com.pl

Kandydat jest rejestrowany przez swoją macierzystą szkołę podstawową

Kandydat wybiera 3 szkoły (nie zespół szkół, ale konkretną szkołę: liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia)

W wybranej szkole Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe szanse masz na przyjęcie do wymarzonej szkoły.

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj

https://podkarpacie.edu.com.pl

dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Ważne!!! Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Uwaga : Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie.
Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Uwaga : Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę.

Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste szkoły uczniów.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru (będzie dostępny w każdej szkole podstawowej).

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadpodstawowej, każda szkoła podstawowa może pobrać z systemu listy swoich uczniów zawierające informacje o ich losach – do którego oddziału, w której szkole zostali przyjęci.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I JEST OBOWIĄZKOWE.

UCZNIOWIE SPOZA POWIATU JASIELSKIEGO

Uczniowie spoza Powiatu Jasielskiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w naszym powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji (patrz: niżej) gdzie zostaną zarejestrowani w systemie, dalsza procedura przebiegać będzie tak jak powyżej.

Następnie Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną  kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie spoza Powiatu Jasielskiego  odwiedzą szkoły ponadpodstawowe tylko 3 razy, pierwszy raz gdy będą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych, drugi raz dostarczając dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectwa i zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty), trzeci raz potwierdzając wolę  nauki w szkole do której zostaną przyjęci.

WAŻNE !!!

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  1. Można kandydować do trzech szkół
  2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
  3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
  5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

Przedstawiamy informację na temat wysokości dolnych limitów punktowych w liceach prowadzonych przez Powiat Jasielski, jakie poszczególne szkoły ustaliły, dokonując analizy wyników uczniów przyjętych w procesie rekrutacji na przestrzeni ostatnich kilku lat. 

Informację należy traktować orientacyjnie, jako wytyczną na najbliższą rekrutację na rok szkolny 2023/2024.

Nazwa szkoły

Wysokość minimalnego progu punktowego

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

130

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

130

IV Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle

130

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach

85

Materiały

Harmonogram rekrutacji 2023 - 2024
Harmonogram​_rekrutacji​_2023-2024.pdf 0.20MB
Informator edukacyjny Powiatu Jasielskiego 2023​_2024
Informator​_edukacyjny​_Powiatu​_Jasielskiego​_2023​_2024.pdf 6.39MB
{"register":{"columns":[]}}