W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia i Zasiłek szkolny

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na roku szkolny 2023/2024 można składać od 01.09 do 15.09.2023 r.

stypendia socjalne

Stypendium szkolne

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Kłodzko wynosi od  124,00 zł do 148,80 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosi 600 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022  r., poz. 2230) określono, że:

  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
  2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko, określa formy pomocy udzielanej uczniom:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin, teatrów i innych instytucji kultury i sztuki organizowanych przez szkołę;

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej;

  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania lub przejazdu;

  4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów - nie jest celowe.

Realizacja i rozliczenie wypłat stypendiów socjalnych odbywa się w następujący sposób:

  1. w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków bądź biletów za przejazdy, bądź innych dokumentów na podstawie których można stwierdzić faktyczne poniesienie wydatków;

  2. w formie częściowego lub całkowitego dofinansowania kosztów do poniesienia przez ucznia na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne;

w formie rzeczowej poprzez zapłacenie przez Gminę Kłodzko, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, faktur lub rachunków;

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Zaświadczenie o zarobkach

 

Materiały

Uchwała nr 460/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko
aktDUW​_2018​_4296.pdf 0.26MB
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
STYPENDIUM​_SOCJALNE​_OPS​_GMINA​_KŁODZKO.pdf 0.34MB
Zaświadczenie o zarobkach
zaświadczenie​_o​_dochodzie​_Gmina​_Kłodzko​_v1.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}