W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na wolne stanowisko - inspektor

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w dziale finansowo - księgowym na stanowisku: inspektor


1.    Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe (minimum 3 letni staż pracy) lub średnie (minimum 5 letni staż pracy)
•    obywatelstwo: polskie i/lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność;
•    nieposzlakowana opinia;
•    znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.


2.    Wymagania dodatkowe:
•    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości;
•    doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem płac;
•    znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
•    umiejętność interpretacji przepisów oraz zdolność do samodzielnej realizacji powierzonych zadań;
•    umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy;
•    terminowość, rzetelność, dokładność podczas wykonywania zadań;
•    biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•    sporządzanie list płac i rozliczeń z ZUS oraz sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego i PFRON;
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników i zleceniobiorców oraz analiza kont płatnika składek;
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej ZFŚS;
•    obsługa PPK.
•    sporządzanie sprawozdań do GUS;
•    obsługa programów PŁATNIK oraz finansowo księgowego i kadrowo płacowego AGEMA;
•    obsługa księgowa rachunków bankowych oraz sporządzanie poleceń przelewu w systemie bankowości elektronicznej;
•    dekretacja dokumentów oraz ewidencja dowodów księgowych w systemie finansowo – księgowym;
•    uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek dochodów i wydatków.

4.    Informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
•    umowa o pracę (pełny etat – 40 godzin tygodniowo).
•    jednozmianowy system czasu pracy.

5.    Informacja, dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w tutejszym Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

6.    Wymagane dokumenty i oświadczenie:
a)    CV, list motywacyjny;
b)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze;
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d)    kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub/i inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata wymaganego stażu pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenia o zatrudnieniu wskazującego datę jego rozpoczęcia;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności, szkolenia);
f)    oświadczenie kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze;
-    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
-    oświadczenie, że  kandydat  nie  był skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    oświadczenie   o   wyrażeniu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych   wykraczających   poza   wymóg  ustawowy,  a  zawartych  w  dokumentach  składanych  w  związku  z  naborem,  dla  potrzeb  niezbędnych  dla  jego  realizacji  i  dokumentacji,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z  dnia    27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z  przetwarzaniem  danych  osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.
g)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczącego preferencji w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w przypadku gdy jednostka osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%.


7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko inspektor” w sekretariacie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, im. Bł. Rafała Chylińskiego
ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki
sekretariat@mopskonstantynow.pl

w terminie do 25 marca 2024r. do godziny 12:00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka.

8.    Pozostałe informacje:
Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPS.      
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (https://samorzad.gov.pl/web/mops-konstantynow-lodzki/mapa-strony?show-bip=true) i na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.
Złożone dokumenty można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

Materiały

Kwestionariusz osobowy dla kandydata
KWESTIONARIUSZ​_OSOBOWY.pdf 0.08MB
Oświadczenie dla kandydata
O​_Ś​_W​_I​_A​_D​_C​_Z​_E​_N​_I​_E.pdf 0.06MB
Klauzula RODO dla kandydata
klauzula.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2024 15:20 Marta Krygier
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Krygier
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór na wolne stanowisko - inspektor 2.0 18.03.2024 11:36 Marta Krygier
Nabór na wolne stanowisko - inspektor 1.0 14.03.2024 15:20 Marta Krygier

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}