W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaczorach

08.08.2022

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KACZORACH ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  7. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
   • pomocy osobom uprawnionym do alimentów
   • świadczeń rodzinnych
   • pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
   • prawo ochrony środowiska
   • kodeks postępowania administracyjnego
   • postępowaniu egzekucyjnym w administracji
   • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
   • dodatku osłonowego
   • programu Wielkopolskiej Karty Rodziny
     
 2. Wymagania dodatkowe (umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata):
  1. doświadczenie zawodowe w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu w sprawach z funduszu alimentacyjnego,
  2. umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość, umiejętność pracy w zespole,
  3. odporność na stres,
  4. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
  5. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  6. dyspozycyjność, umiejętność negocjacji, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji
  7. umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych
  8. mile widziana znajomość programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej
  9. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne
    
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. przyjmowanie, rejestracja i rozpatrywanie wniosków w sprawie funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, „Czyste powietrze”, dodatków osłonowych, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
  2. sporządzanie miesięcznych list wypłat,
  3. sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych,
  4. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
  5. archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum,
  6. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie świadczeń,
  7. pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. świadczeń,
  8. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika MGOPS w Kaczorach
    
 4. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
  1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  2. praca przy komputerze o charakterze administracyjno - biurowym,
  3. miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach ,
  4. wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych
  5. praca wymagająca bezpośredniej obsługi klienta
    
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.
    
 6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kaczorach, ul. Dworcowa 22 lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach, ul. Dworcowa 22 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  pracownika ds. świadczeń” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 15:15 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

MGOPS w Kaczorach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kaczorach
Patrycja Karkut

Materiały

klauzula informacyjna naboru
klauzula​_informacyjna​_naboru.pdf 0.05MB
oswiadczenia
oswiadczenia.pdf 0.05MB
zgoda na przetwarzanie danych
zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych.pdf 0.05MB
Kwest. osobowy
Kwest​_osobowy.pdf 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.08.2022 11:34 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaczorach 3.0 08.08.2022 14:08 Maciej Górka
Nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaczorach 2.0 08.08.2022 11:35 Maciej Górka
Nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaczorach 1.0 08.08.2022 11:34 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}