W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaczorach

02.02.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KACZORY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaczorach

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 

2. Wymagania dodatkowe (umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata):

 1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na podobnym stanowisku,
 2. znajomość przepisów ustaw: o podatku rolnym, leśnym, podatkach i opłatach lokalnych, ordynacja podatkowa, o zwrocie podatku akcyzowego, kodeks postępowania administracyjnego,
 3. znajomość obsługi systemów operacyjnych MS Windows, urządzeń i aplikacji biurowych,
 4. umiejętność pracy w zespole, systematyczność, samodzielność i odpowiedzialność,
 5. gotowość do dokształcania się i pogłębiania wiedzy w celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych
 6. umiejętność interpretacji przepisów prawa.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Sporządzanie wymiaru podatków i opłat:

     a) podatku od nieruchomości,

     b) podatku rolnego,

     c) podatku leśnego,

     d) podatku od środków transportowych,

2) Obsługa interesantów w sprawach wymiaru podatków w zakresie szczegółowym.

3) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat.

4) Kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym deklaracji podatkowych.

5) Prowadzenie rejestrów przypisów, odpisów oraz rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków.

6) Dokonywanie korekt wymiaru podatków na podstawie złożonych informacji podatkowych i deklaracji.

7) Wszczynanie postępowań podatkowych z urzędu lub na wniosek stron.

8) Przygotowywanie sprawozdań w zakresie podatków i opłat: sprawozdania z wysokości

stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, zwolnień, wykazy w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty podatków

9) Przygotowywanie zaświadczeń podatkowych i prowadzenie ewidencji.

10) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

11) Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Miasta i Gminy i ich wykonywanie, w tym m.in. uchwały potrzebne do wymiaru podatków i opłat tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz zwolnień i ulg              w zakresie tych podatków.

12) Potwierdzanie umów dzierżawy z ubezpieczenia społecznego rolników.

13) Sporządzanie prognozy i symulacji do budżetu z zakresu wpływów podatkowych.

14) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa o charakterze administracyjno-biurowym,
 2. w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o prace na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy (w tym czasie odbędzie się służba przygotowawcza zakończona egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia – art. 19 w zawiązku z art. 16 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
 3. wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kaczory wprowadzonym Zarządzeniem Nr 141/2009 Wójta Gminy Kaczory z dnia 14 kwietnia 2009 r. z późn. zm.
 4. praca na stanowisku wyposażonym w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem powyżej 4 godzin oraz środkami łączności.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kaczory, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,  korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat,
 7. zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych do rekrutacji,
 8. klauzula informacyjna dla kandydata.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Kaczory ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. (piątek) do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty osób, które: nie spełniły wymogów formalnych, nie przystąpią do naboru, wpłyną do Urzędu po dniu 11 lutego br. zostaną komisyjnie zniszczone bezpośrednio po zakończeniu naboru. Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane do zatrudnienia zostaną zniszczone po upływie 3 m-cy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kaczory.com.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kaczory przy ul. Pilskiej 1.                                                               

Materiały

zgoda na przetwarzanie danych
zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych.docx 0.01MB
oświadczenia​_do​_naboru
oświadczenia​_do​_naboru.docx 0.02MB
kwest​_osobowy
kwest​_osobowy.doc 0.04MB
klauzula​_informacyjna​_naboru
klauzula​_informacyjna​_naboru.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.02.2022 13:26 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dział kadr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaczorach 2.0 09.03.2022 14:52 Maciej Górka
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaczorach 1.0 02.02.2022 13:26 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}