W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

UWAGA !!! WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENACH NIESKANALIZOWANYCH, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ścieki

UWAGA !!!

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENACH NIESKANALIZOWANYCH, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły wżycie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.           

Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin tj:

 sporządzanie 2 letniego planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków,

 przeprowadzenie do dnia 8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania).

 sporządzanie od 2023 roku, szczegółowego sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych.

Niezastosowania się gmin do wykonywania obowiązków kontrolnych skutkować będzie nałożeniem kar pieniężnych w wysokości od 10.000 do 50.000 zł.

WÓJT GMINY SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW WW. USTAWY, DLATEGO:

APELUJEMY

 Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków

 Użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność, masz przydomową oczyszczalnię ścieków- eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania

Obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na wywóz nieczystości ciekłych/ osadników z przydomowej oczyszczalni z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzeni e działalności na terenie Gminy Wymiarki

Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania

jednak w przypadku zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał

 Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej  z ostatnich 12 miesięcy

 Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

INFORMUJEMY

Informujemy, że  zostanie wydane Zarządzenie Wójta Gminy Wymiarki w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków wynikających z Ustawy

Ramowy plan kontroli zamieszony został wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej

Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się już w lutym 2023 roku w terminach wyznaczonych w wezwaniach do kontroli lub zawiadomieniach o kontroli.

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wymiarki

https://bip.wymiarki.pl/93/205/Podmioty_prowadzace_dzialalnosc_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych_od_wlascicieli_nieruchomosci_na_terenie_Gminy_Wymiarki/

 

Materiały

Plan kontroli właścicieli nieruchomości na lata 2023 - 2024
Zarządzenie​_plan​_kontroli​_-2023​_i​_2024.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}