W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o określenie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

I. WYMAGANE DOKUMENTY

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości należy złożyć:

  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.,
  2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa,
  3. Mapa ewidencyjna działki.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Wierzbica

Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

III. SPRAWĘ PROWADZI:

Referat budownictwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

IV. OPŁATY

Bezpłatnie.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki.

Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacji sanitarnej.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t. j. Dz. U. 2015 poz. 139).

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Klauzula informacyjna
 „Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119 z04.05.2016   r.), zwanego  dalej  RODO,  informuję,  że Administratorem   Pani/Pana   danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbica, Wierzbica –Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email: inspektor@cbi24.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. z  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) oraz ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1257),jak  również art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  natomiast  w   zakresie wykraczającym poza ramy ustawy -art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa, w szczególności  organy  wymiaru  sprawiedliwości,  służby  mundurowe, jak  również  podmioty wskazane w treści w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  do  ich uzupełnienia i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych  narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.
Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail w kontekście realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek podania tych danych kontaktowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Materiały

Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
wniosek-warunki-techniczne-edit-pdf.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}