W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii została powołana przez Wójta Gminy Wieniawa do realizacji zadań związanych z profilaktyką, zapobieganiem zjawiskom patologicznym, motywowaniem i kierowaniem osób uzależnionych na leczenie, opiniowaniem punktów sprzedaży alkoholu, kontrolowaniem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości przez sprzedawców napoi alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • • inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art..4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy-podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy, również w późnych godzinach wieczornych i nocnych;
 • • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady;
 • • na wniosek organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyrażenie opinii o uwzględnieniu we wniosku przedsiębiorcy zakazów określonych w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Wieniawie prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu. Podanie o obowiązku leczenia odwykowego można przesłać pocztą lub przynieść osobiście:

 

Ramowy przebieg sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

 1. Złożenie wniosku.
 2. Wezwanie osoby, wobec której toczy się postępowanie, wnioskodawcy oraz świadków na posiedzenie Komisji,(jeżeli niewskazane jest, aby świadkowie byli wzywani na jedną godzinę z osobą nadużywającą alkoholu należy to zaznaczyć we wniosku). W przypadku, gdy osoba nadużywająca alkohol zgłosi się na posiedzenie Komisji i zobowiąże do dobrowolnego leczenia, Komisja zawiesza sprawę do ponownego zgłoszenia przez wnioskodawcę lub wzywa osoby zainteresowane na kolejne posiedzenie.
 3. Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.
 4. W przypadku istnienia wątpliwości czy osoba, wobec której toczy się postępowanie ma problem z alkoholem lub akta sprawy zawierają zbyt mało danych, aby skierować ją na badania przez biegłego, Komisja prosi tą osobę, wnioskodawcę o podanie świadków, a w szczególnych przypadkach zwraca się do wybranych przez siebie instytucji z prośbą o udzielenie informacji.
 5. Komisja, osoby, wobec których toczy się postępowanie, a które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny kieruje na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 6. Jeżeli osoba, wobec której toczy się postępowanie w ciągu miesiąca nie zgłosi się na badanie przez lekarza biegłego wzywany jest wnioskodawca na posiedzenie zespołu.
 7. Komisja przesyła do Sądu Rejonowego w Przysusze wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do wniosku dołącza zebraną dokumentację.
 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby, wobec której toczy się postępowanie.

Wniosek o dofinansowanie 

{"register":{"columns":[]}}