W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dzienny opiekun

OPIEKA   NAD   DZIEĆMI  OD   UKOŃCZENIA   20   TYGODNIA   ŻYCIA

DO   UKOŃCZENIA   3   ROKU   ŻYCIA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie  od 1 marca 2017 roku  Zarządzeniem Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzenia określonych spraw Gminy zostało powierzone zadanie z zakresu opieki na dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

DZIENNY OPIEKUN którego głównym celem funkcjonowania jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Przyczynia się do częściowego rozwiązania kwestii organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stąd organizacja tej formy opieki na terenie Naszej gminy. Dzienny opiekun usytuowany jest w budynku Urzędu Gminy w Wieniawie przy ulicy Kochanowskiego 88 czynny od godz. 7.30 do 15.30.

Korzyści z funkcjonowania dziennego opiekuna:

- jest to najprostsza forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zależności od wieku dzieci dzienny opiekun może mieć pod opieką do 3-5 dzieci);
- bardzo krótki czas zorganizowania instytucji (głównym wymogiem jest przeszkolenie dziennego opiekuna i jego niekaralność, nie ma warunków lokalowo-sanitarnych);
- niższe koszty dla gmin (mniejsze niż żłobek i klub dziecięcy), nie ma nakładów na budowę, oraz dla rodziców (koszty mniejsze niż niania)

Warunki  przyjęcia  dzieci  do  Dziennego  Opiekuna:

a)  dzieci, które mają ukończony 20 tydzień życia do ukończenia 3 roku życia
b) rodzice/opiekunowie prawni  starający się o przyjęcie dziecka do Dziennego Opiekuna powinni złożyć do Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie (Kierownik GOPS) lub Dziennego Opiekuna następujące wypełnione i podpisane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy,
- ankietę informacyjną o dziecku,
- ankietę żywieniową,
- upoważnienie do odbioru dziecka ( jeśli dziecko ma być odbierane przez osoby inne niż rodzice bądź opiekunowie prawni )

c) Dzieci przyjmowane są przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie na podstawie kryteriów rekrutacji określonych w Zarządzeniu Nr 106.2016 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji dzieci z Gminy Wieniawa do dziennego opiekuna w ramach realizacji zadania: „Oferta  MALUCH".

1. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zapewnienie zbilansowanego wyżywienia odpowiadającego potrzebom danego wieku rozwojowego.

3) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka.

2. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad:

1) grupą dzieci powyżej 1 roku życia z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, albo

2) grupą dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia, lub które nie ukończyły 3 roku życia lecz są niepełnosprawne lub wymagają szczególnej opieki.

3. W przypadku, gdy dzienny opiekun sprawuje opiekę nad grupą dzieci powyżej 1 roku życia, z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, maksymalna liczba dzieci w grupie może wynosić 5, a minimalna – 3.

4. W przypadku, gdy dzienny opiekun sprawuje opiekę nad grupą dzieci poniżej 1 roku życia lub które nie ukończyły 3. roku życia lecz są niepełnosprawne lub wymagają szczególnej opieki, maksymalna liczba dzieci w grupie może wynosić 3, a minimalna – 2.

5. Opieka sprawowana jest 8 h dziennie.

6. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki.

7. Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu badaniu sanitarno-epidemiologicznemu. Kandydat musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

8. Dzienny opiekun realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun.

Instytucja dziennego opiekuna ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi np. w gminach wiejskich (gdzie zamieszkuje niewielka liczba dzieci) lub w dzielnicach dużych miast, pozbawionych rozbudowanej infrastruktury, na zasadzie pomocy sąsiedzkiej.

{"register":{"columns":[]}}