W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Ogłoszenie Wójta Gminy Somianka o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Wójt Gminy Somianka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

 1. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1. Wymagania obowiązkowe:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104),
  5. posiada wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie specjalistyczne w zakresie kulturalno-oświatowym,
  6. posiada co najmniej 3- letni udokumentowany staż pracy (umowa o pracę),
  7. posiada znajomość zasad zarządzania i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,
  8. posiada znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,
  9. posiada znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,
  10. posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania, zarządzania i wdrażania projektów kulturalnych z udziałem środków pozabudżetowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
  11. nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji działalności kulturalnej,
 2. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 3. umiejętności kierowania zespołem,
 4. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista.

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
  1. miejsce wykonywania pracy:

 Gminny Ośrodek Kultury w Somiance

 ul. Armii Krajowej 2, 07-203 Somianka,

  1. zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 7 lat,
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
  3. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2024r.

 

 1. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance,
  2. integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania środowiskowych wartości kulturalnych,
  3. rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
  4. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami,
  5. reprezentowanie i promowanie działalności GOK na zewnątrz,
  6. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
  7. opracowywanie planów finansowych,
  8. sporządzanie sprawozdań z wykonywania zadań.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i osiągnięć,
  3. list motywacyjny,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, zaświadczeń potwierdzających ukończone kursy, szkolenia przydatne na zajmowanym stanowisku (np. dyplomy, certyfikaty, rekomendacje itp.),
  7. oświadczenie kandydata:
    • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,
  1. klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych,
  2. zgoda kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przyjmuję obowiązek publikacji moich danych osobowych”.
  3. zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

 1. Sposób, miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1. kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty),
  2. oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
  3. oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance” należy składać:

- osobiście w Punkcie Obsługi lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Somianka,

- pocztą na adres Urzędu Gminy Somianka, ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka,

w terminie do dnia 21 maja 2024r. do godz. 17.00

 

4. oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Somianka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków 22 maja 2024r.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  1. Wzory druków i oświadczeń, o których mowa w pkt IV ppkt 4, 7, 8 i 9 można pobrać także ze strony internetowej pod adresem: ugsomianka.bip.org.pl
  2. Kandydat na dyrektora może zapoznać się dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Somianka, ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka, w tym statut i regulamin organizacyjny w pok. nr 12, dokumenty finansowe w pok. nr 17, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
  3. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Somianka lub pod numerem telefonu: 29 741 87 90.
  4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka.
                                                        WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński

Materiały

Zarządzenie Wójta Gminy Somianka w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
zarządzenie​_-​_konkurs​_na​_dyrektora​_GOK​_14052024.pdf 1.37MB
Kwestionariusz osobowy
kwestionariusz​_osobowy.doc 0.04MB
Oświadczenie kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
oświadczenie.doc 0.02MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oświadczenie​_-​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych.doc 0.02MB
Klauzula informacyjna RODO
Klauzula​_informacyjna​_w​_konkursie​_na​_kandydata​_na​_stanowisko​_dyrektora.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}