W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2023 roku.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2023 r. poz.2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) Rada Gminy Somianka  jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:              
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;      
2) jest nieskazitelnego charakteru;        
3) ukończył 30 lat;          
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;      
5) nie przekroczył 70 lat;             
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;              
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.  

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:           
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;   
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;        
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń;     
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;        
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;  
6) duchowni;    
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;        
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.            
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.   
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi  właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,  w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest poniżej. 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:         

  • 2 aktualne zdjęcia , zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie   dowodu  osobistego,           
  • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,            
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także, że władza rodzicielska nie została mu  ograniczona  ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego , oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie,   inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis KRS , albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce  z dnia 10 maja 2023 roku Rada Gminy Somianka  na nową kadencję będzie wybierała ławników:

do Sądu Rejonowego w Wyszkowie 
                w tym do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich  -  1
ławnik

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy Somianka  po upływie terminu   tj. do 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Somianka, ul. Armii Krajowej 4, pokój Nr 11 

w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Załączniki do pobrania:
- karta zgłoszenia
- lista osób popierających kandydata na ławnika
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie
- poradnik ławnicy.

Materiały

Karta zgłoszenia
karta​_zgloszenia​_kandydata​_na​_lawnika​_pdf​_238kb.pdf 0.23MB
Lista osób popierających kandydata na ławnika
Lista​_osób​_popierających​_zgłoszenie​_kandydata​_na​_ławnika​_(1).pdf 0.08MB
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
formularz​_krk​_osoba​_.rtf 0.10MB
Poradnik ławnicy
Poradnik​_ławnicy.pdf 1.83MB
{"register":{"columns":[]}}