W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2021r. można będzie składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2021r.

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica składającego wniosek)  potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2021r.

Refundowane będą między innymi wydatki na:

 

 1. podręczniki (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych), lektury, encyklopedie, słowniki i inne książki pomocnicze do realizacji procesu dydaktycznego, tablice przedmiotowe, edukacyjne programy komputerowe;
 2. przybory szkolne, w tym tornistry, plecaki, piórniki, kalkulatory, zeszyty oraz inne artykuły i przybory szkolne;
 3. sprzęt komputerowy, oprogramowania komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputera (np. monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, modem, router, pendrive), tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek;
 4. strój sportowy, konieczny do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych;
 5. strój galowy, obowiązujący zgodnie z wymaganiami szkoły (jeden komplet na rok szkolny);
 6. niezbędne wyposażenie miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka;
 7. przyrządy i odzież niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych realizowanych w szkołach  o profilu zawodowym;
 8. strój jednolity, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;
 9. inne pomoce niezbędne do nauki lub udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne);
 10. pokrycie kosztów abonamentu internetowego, nie odliczonego w PIT;
 11. koszty dojazdu do szkoły komunikacją zbiorową, koszty zakwaterowania w bursie, czy internacie (dotyczy uczniów szkół zawodowych i średnich).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie  wniosku*. Świadczenie 500 plus nie jest wliczane do dochodu.

*Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć następujące dokumenty poświadczające wysokość dochodów. W przypadku:

 

 1. uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. sierpień);
 2. pobierania emerytury lub renty, świadczenia przedemerytalne – odcinek renty (emerytury) lub decyzję o przyznaniu renty (emerytury) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 3. pobierania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance wpisze we wniosku wysokość świadczeń pieniężnych (tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych i okresowych) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 4. otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego);
 5. otrzymywania dochodów z działalności gospodarczej – w zależności od formy opodatkowania:
  • przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów):
   • a) jeżeli działalność była prowadzona w 2020 r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o osiągniętym w 2020 r. dochodzie;
   • b) jeżeli działalność nie była prowadzona w 2020 r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę dochodu;
  • przy zryczałtowanych formach opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę przychodu;
 6. posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na 2021 rok (lub nakazy płatnicze, w przypadku posiadania gruntów w różnych gminach). Jeżeli gospodarstwo rolne jest położone tylko na terenie Gminy Somianka pracownik Referatu Finansów i Budżetu (pokój nr 16, I piętro) może wpisać we wniosku powierzchnię hektarów przeliczeniowych;
 7. wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku, dodatku lub innego świadczenia;
 8. wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów z pracy dorywczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 9. uzyskanie dochodu jednorazowego – oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu jednorazowego

 

Jeżeli uczeń jest pełnoletni – do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć upoważnienie wystawione przez pełnoletniego ucznia dla rodzica składającego wniosek o przyznanie stypendium (upoważnienie musi obejmować swoim zakresem wszystkie formalności związane z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego).

Druki wniosków i załączników będzie można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance lub ze stron internetowych: www.somianka.pl zakładka „Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia”  lub www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Komunikaty”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance pod nr telefonu (29) 74 188 79  wew. 63 w godzinach:

Poniedziałek 8 – 16
Wtorek 8-17
Środa

8-16

Czwartek

8-16

Piątek

8-15.

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
02​_wniosek​_o​_przyzn​_stypend​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022-1.pdf 0.31MB
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
03​_zasw​_o​_zatrud​_i​_wys​_zarobk.pdf 0.07MB
Działalność gospodarcza – dokumentowanie dochodów
04​_info​_o​_spos​_dok​_dochod​_zdział​_gospod-1.pdf 0.08MB
Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
05​_oswiadcz​_o​_wysok​_dochodu​_zdział​_gosp​_ryczałt-1.pdf 0.09MB
Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nie była prowadzona w 2020 r.
06​_oswiadcz​_o​_wysok​_dochodu​_zdział​_gospod-1.pdf 0.09MB
Oświadczenie o wysokości dochodu jednorazowego/wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres
07​_oswiadcz​_o​_wys​_dochjednorazowego-1.pdf 0.15MB
Oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej
08​_oswiadcz​_o​_wys​_doch​_z​_pracy​_doryw-1.pdf 0.07MB
Upoważnienie dla rodzica
09​_upow​_dla​_rodzica-1.pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}