W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2024-05-09 WÓJT GMINY SKĄPE Ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy - ​Specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy Skąpe

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.

Określenie stanowiska: specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy Skąpe

określenie stanowiska: umowa o pracę na czas określony (zastępstwo) z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r., poz. 530 z późn.zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1) obywatelstwo polskie, 

2) obywatelstwo państw Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych(oświadczenie),

4) nieposiadanie obywatelstwa polskiego jeżeli kandydat posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie kandydata),

6) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do pracy na wskazanym stanowisku,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczeniekandydata),

8) nieposzlakowana opinia (oświadczenie kandydata),

9) wykształcenie wyższe (preferowane budownictwo lub architektura).

 

2.  Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

1) wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych 
z zakresem wykonywanych zadań, w szczególności przepisów ustawy 
prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych,

2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

3) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów m.in. pakietu MS Office,

4) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw w zakresie inwestycji gminnych,

2) przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją techniczną projektów,

3) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania drogami gminnymi 

 

4. Warunki zatrudnienia:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (zastępstwo), zgodnie 
z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2022r., poz. 530 z późn.zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy,

c) praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

 

 

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art.  221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465
z późn.zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

3) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia (oświadczenia),

4) poświadczone przez kandydata czytelnym podpisem kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach związanych ze wskazanym stanowiskiem.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skąpe, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

• praca przy monitorze ekranowym,

• obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka),

• miejsce pracy nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim (budynek nie posiada windy ani podjazdu).

 

8. Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko pracy –specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy Skąpe”, osobiście (w Sekretariacie Urzędu Gminy Skąpe) lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Skąpe) na adres Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.

• termin: do dnia 22 maja 2024 roku do godz. 12.00

• miejsce: Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65  66-213 Skąpe

 

Informacja o składaniu ofert w wersji elektronicznej

Dopuszcza się możliwość składania oferty w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta składana w wersji elektronicznej powinna zawierać elektroniczne kopie

wymaganych dokumentów jako załączniki do oferty. Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: /Skape/SkrytkaESP lub /Skape/Skrytka. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, 
a także dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone negatywnie.

 

9. Dodatkowe informacje

• dane kandydata, który spełni wymagania formalne, określone w pkt 1 i zostaniewybrany do pracy w ramach niniejszego konkursu, zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skąpe (www.skape.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skąpe,

• dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną przez kandydata odebrane po upływie trzechmiesięcy od dnia zakończenia procedury rekrutacji zostaną protokolarnie

• zniszczone. Informacji dotyczących naboru udziela inspektor ds. kadr, oświaty i kulturyUrzędu Gminy Skąpe, tel. 068 3470541,

• informacje o kandydatach, którzy zgłosi się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

 

 

 

 

10. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

• o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będę informowane.

• informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skąpe (www.skape.pl) w zakładce „Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze”.

 

11. Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65,  66-213 Skąpe Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@skape.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie art. 9 RODO w przypadku danych dotyczących zdrowia.

4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art.  art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Materiały

Zarządzenie Nr SG.120.18.2024 Wójta Gminy Skąpe z dnia 09 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy Skąpe
Zarządzenie​_Nr​_18​_ogłoszenie​_o​_konkursie,​_budownictwo.doc 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.05.2024 13:25 Michał Czajka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Cieplicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2024-05-09 WÓJT GMINY SKĄPE Ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy - ​Specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy Skąpe 1.0 09.05.2024 13:25 Michał Czajka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}