W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Urzędu Gminy w Siedlcach.
Urząd Gminy w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 22.03.2021
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.03.2021
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
•    zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Siedlcach.
•    część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Siedlach,
•    wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
•    filmy nie posiadają audiodeskrypcji.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Wyłączenia:
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
•    zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
•    Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki
Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 15.03.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy w Siedlcach.
Skróty klawiaturowe
Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Wersja mobilna
Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
koordynator ds. dostępności cyfrowej: Ireneusz Baka, e mail: i.baka@gminasiedlce.pl, tel. 25 63 277 31
koordynator ds. dostępności architektonicznej: Tomasz Sawicki, e-mail: t.sawicki@gminasiedlce.pl, tel.: 25 63 277 31
Koordynatorka ds. dostępności informacjno-komunikacyjnej: Barbara Myrcha, e-mail: b.myrcha@gminasiedlce.pl, tel.: 25 63 277 31
osoba do kontaktu w sprawach dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Anna Harke, e-mail: a.harke@gminasiedlce.pl, tel. 25 63 277 31
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowa - skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Do budynku Urzędu Gminy w Siedlcach prowadzi wejście od rogu ulic Asłanowicza i Błonie. Przy wejściu znajdują się schody. Przy schodach zlokalizowana jest pochylnia dla osób z niepełnosprawnością.
Recepcja/biuro podawcze znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
W razie konieczności obsługi osoby poruszającej się na wózku przez pracowników wydziału mieszczącego się na piętrze budynku, urzędnik schodzi na parter w celu obsługi interesanta.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Materiały

Dostęp alternatywy dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Siedlce
Zarządzenie​_​_nr​_31​_Wójta​_Gminy​_Siedlce.pdf 0.40MB
{"register":{"columns":[]}}