W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zastępca wójta

Zadania i uprawnienia

Do zakresu działań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:

 1. Nadzorowanie spraw dotyczących zadań publicznych Gminy, o których mowa w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym a w szczególności spraw określonych art. 7 tej ustawy w tym:
  • gospodarki nieruchomościami,
  • kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  • targowisk, zieleni gminnej i zadrzewień,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym niezbędnego wyposażenia,
  • utrzymania obiektów i budowli samorządowych oraz obiektów administracyjnych, mieszkaniowego zasobu gminy,
  • promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. Nadzorowanie spraw BHP i P. poż. w Urzędzie i jej jednostkach organizacyjnych.
 3. Nadzorowanie inwestycji i remontów prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej.
 4. Nadzorowanie inwestycji i remontów prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie Gminy.
 5. Nadzorowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy: wodociągów i zaopatrzenia wsi w wodę, wysypisk i gospodarki odpadami stałymi, oczyszczalni ścieków i gospodarki odpadami ciekłymi.
 6. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z zastępowania Wójta.
 8. Zastępowanie Wójta we wszystkich sprawach należących do Wójta w razie jego nieobecności lub wskazanych przez Wójta.
 9. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu.
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach prowadzonych przez Gminę.
 11. Składanie oświadczeń woli w imieniu organu wykonawczego Gminy we wszystkich sprawach związanych z działalnością Gminy.
 12. Koordynowanie realizacji zadań obronnych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych przez referaty i samodzielne stanowiska pracy.
 13. Koordynowanie spraw związanych ze stosowaniem przepisów odnoszących się do zamówień publicznych, w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
 14. Nadzorowanie i organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników.
 15. Pełnienie funkcji kierownika kancelarii tajnej. Prowadzenie wszystkich spraw  związanych z funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz ochroną tajemnicy państwowej i służbowej.
 16. Koordynowanie zadań  przydzielonych Gminie w ramach Programu Integracji Społecznej.
 17. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 10:39 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maria Banasik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i uprawnienia 1.0 11.10.2021 10:39 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Oświadczenia majątkowe

Materiały

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Pana Piotra Pieca złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
PPiec​_-​_Zastępca​_Wójta.pdf 0.28MB
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta – Pana Piotra Pieca – złożone wg stanu na 31 grudnia 2022 r.
Piotr​_Piec​_Zastępca​_​_(2).pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 10:39 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Cieślik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oświadczenia majątkowe 3.0 26.10.2023 14:25 Mateusz Kuleta
Oświadczenia majątkowe 2.0 19.08.2022 11:38 Mateusz Kuleta
Oświadczenia majątkowe 1.0 11.10.2021 10:39 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}