W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminny Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej wykonuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Wodociągi

Na terenie gminy znajdują się dwa ujęcia wody podziemnej:

 • Ujęcie wody podziemnej dla potrzeb wodociągu Wyszyna Fałkowska stanowią dwie studnie głębinowe (zasadnicza i awaryjna). Zatwierdzone zasoby wodne ujęcia wynoszą Q= 65,0 m3 / h.

Obecna eksploatacja ujęcia Wyszyna Fałkowska odbywa się w oparciu o pozwolenie wodnoprawne udzielone użytkownikowi ujęcia udzielone przez Starostę Koneckiego decyzją: RO.6341.69.2012.z dnia 31.12.2012 r. Q max h= 35 m3/h z terminem ważności do: 31.12.2022 r.

Prowadzony pobór wód podziemnych ujęcia Wyszyna Fałkowska nie narusza warunków aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Woda z ujęcia Wyszyna Fałkowska jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga procesu uzdatniania.

Z ujęcia Wyszyna Fałkowska zaopatrywane są następujące miejscowości: Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka, Ruda Maleniecka. Cieklińsko, Młotkowice, Cis, Lipa, Hucisko, Szkucin, Tama, Machory, Maleniec, Kołoniec.

 • Ujęcie wody podziemnej Dęba stanowią dwie studnie głębinowe (zasadnicza i awaryjna). Zatwierdzone zasoby wodne ujęcia wynoszą Q= 14,0 m3 / h.

Obecna eksploatacja ujęcia Dęba odbywa się w oparciu o pozwolenie wodnoprawne udzielone użytkownikowi ujęcia udzielone przez Starostę Koneckiego decyzją: RO.6341.70.2012 z dnia 31.12.2012 r. Q max h= 14 m3/h z terminem ważności do: 31.12.2022 r.

Na terenie ujęcia wody Dęba znajduje się stacja uzdatniania wody w której wytracane są związki żelaza i manganu.

Z ujęcia Dęba zaopatrywane sią następujące miejscowości: Dęba, Dęba Kolonia, Strzęboszów
i Koliszowy.

Sieć wodociągowa na terenie gminy doprowadzona jest do wszystkich 18 miejscowości.

Jakość wody z ujęć w Wyszynie Fałkowskie ora Dębie regularnie jest poddawana badaniom kontrolnym (zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Powiatowa Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) przynajmniej raz na kwartał oraz badaniom przeglądowym przynajmniej 1 raz w roku. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w kolejnych badaniach Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydaje zalecenia do stosowania sposobu uzdatniania wody dla ujęcia w Dębie oraz ewentualnego zastosowania chlorowania dla ujęcia Wyszyna Fałkowska.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Ruda Maleniecka   wynosi:

 • Wyszyna Fałkowska - 11,2 km
 • Wyszyna Rudzka + Ruda Maleniecka - 9,8 km
 • Wyszyna Machorowska + Cieklińsko - 7,5 km
 • Tama + Machory+ Maleniec + Kołoniec - 13,6 km
 • Dęba + Dęba Kolonia + Strzęboszów - 7,9 km
 • Szkucin + Lipa - 7,8 km
 • Młotkowice + Hucisko + Cis  - 11,7  km
 • Koliszowy - 6,1 km
 • Łącznie: - 75,6 km

Sieć wodociągowa z rur PCV o średnicach:

 • PCV - 225 mm - 307 mb
 • PCV - 160 mm - 29 152 mb
 • PCV -110 mm - 18 323 mb
 • PCV-90 mm - 27 818 mb

Przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicach

 • 32-63 mm  łącznie 1341 szt. o długości 35,6 km

System wodociągowy na terenie gminy Ruda Maleniecka składa się ponadto z następujących elementów:

 • Żelbetowy zbiornik wyrównawczy o pojemności 100 m3
 • Sieciowa przepompownia wody w miejscowości Wyszyna Machorowska zaopatrzona w zestaw pompowy regulujący cieśnie wody w sieci,
 • Pompownia wody wraz ze stalowym zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 75 m3
  w miejscowości Lipa reguluje ciśnienie wody dla miejscowości Lipa, Szkucin i Hucisko,
 • Stacja uzdatniania wody w miejscowości Dęba wyposażona w złoża filtracyjne umożliwiające wytrącanie związków żelaza oraz manganu. Na terenie Stacji znajduje się również stalowy zbiornik wyrównawczy o pojemności 75 m3
 • Na terenie całej gminy rozmieszczone są również hydranty p. pożarowe nadziemne w łącznej liczbie 295 szt.

Zdolność produkcyjna wody z ujęcia Wyszyna Fałkowska wynosi 150 000 m3/rok.

Natomiast ujęcia Dęba wynosi 120 000 m3/rok.

Kanalizacja

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. nadzoruje pracę biologiczno- mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 10,5 km oraz 124 szt. przyłączy kanalizacyjnych.  sieć kanalizacyjna wyposażona jest w 4 sieciowe przepompownie ścieków oraz 22 przepompownie przydomowe.

Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się również stacja zlewcza dla ścieków dowożonych z terenu gminy. W roku 2019 została oddana do użytkowania sieć kanalizacyjna dla miejscowości Dęba i Dęba Kolonia. O łącznej długości 10,4 km oraz 105 szt. przyłączy. Kanalizacja wyposażona w 4 przepompownie sieciowe oraz 2 przepompownie przydomowe.

Energetyka

GZGK sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Malenieckiej obsługuje 3 małe elektrownie wodne zlokalizowane na rzece Czarnej Koneckiej. Elektrownie wodne zostały wybudowane w latach 1992-1994. Na istniejących stopniach wodnych zostały zabudowane stalowe jazy piętrzące oraz obiekty małych elektrowni wodnych wyposażonych w turbiny wodne typu FRANCISA oraz generatory asynchroniczne.

 Moc poszczególnych elektrowni przedstawia się następująco:

 • na MEW I wyposażona jest w trzy turbiny typu Francisa i trzy generatory asynchroniczne - (trzy turbozespoły): 2 po 75 kW + 1 szt – 35 kW, H = 4,66 m, Q = 6 m3/s,
 • MEW II wyposażona jest w dwie turbiny typu Francisa – 37 kW, H = 2,9 m,  Q = 3,5 m3/s,
 • MEW III wyposażona jest w dwie turbiny typu Francisa – 37 kW, H = 2,9 m, Q = 3,5 m3/s.

Całość wyprodukowanej energii elektrycznej zostaje sprzedawana do  państwowej sieci energetycznej.

Wielkość produkcji energii jest zróżnicowana w zależności od ilości wody w rzece oraz wysokości piętrzenia. W ostatnim czasie z powodu braku śniegu w okresie zimowym oraz opadów deszczu latem produkcja  energii coroczne spada.

Małe elektrownie wodne od czasów ich wybudowania były i są poddawane systematycznym przeglądom.

{"register":{"columns":[]}}