W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego w sprawie budowy drogi gminnej klasy D w miejscowości Sieniawa

09.07.2024

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 311 - dalej Specustawa),
 
STAROSTA NOWOTARSKI
 
zawiadamia, że w dniu 03.07.2024 r. została wydana decyzja nr Z-13/24, znak: BA.6740.4.2.2024.AZ dla Wójta Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Mazur, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Budowa drogi gminnej klasy D - dojazdowa o dł. ok. 655m od połączenia z drogą gminną nr 364238K do połączenia z drogą gminną nr 364243K oraz przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi DG364242K, DG364241K, DG364240K, DG364239K i DG364241K w m. Sieniawa”,
 
Inwestycja planowana jest do realizacji w: jednostka ewidencyjna Raba Wyżna [121111_2], obręb Sieniawa [0007], powiat nowotarski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, zlokalizowanych:

1. między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego drogi gminnej:
 • przeznaczonych pod drogę w całości: 2951, 3659, 2791/5, 2791/4;
 • podlegających podziałowi: 3657/1 (3657), 3033/11 (3033/8), 3546/1 (3546), 3027/1 (3027), 3008/11 (3008/5), 3008/13 (3008/10), 2956/8 (2956/1), 3548/15 (3548/1), 2948/13 (2948/3), 2950/3 (2950), 2858/3 (2858), 3549/10 (3549), 2862/3 (2862), 2836/9 (2836/8), 2839/6 (2839/3), 2839/4 (2839/2), 2840/10 (2840/3), 2840/12 (2840/4), 3550/2 (3550/1), 2798/3 (2798/1), 2798/5 (2798/2), 2805/4 (2805/3), 2791/9 (2791/3), 2791/11 (2791/6), 2791/7 (2791/1), 2789/7 (2789/2), 2789/5 (2789/1), 2705/1 (2705), 2686/28 (2686/26), 3661/1 (3661), 3551/1 (3551);
2. poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego:
 •  w granicach terenu objętego obowiązkiem i terminem rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: 3657/2 (3657), 3033/9, 3033/12 (3033/8), 3027/2 (3027), 3028, 3008/14 (3008/10), 2956/9 (2956/1), 3548/16 (3548/1), 2948/14 (2948/3), 2950/4 (2950), 2858/4 (2858), 2859, 2862/4 (2862), 2836/10 (2836/8), 2839/7 (2839/3), 2839/5 (2839/2), 2840/11 (2840/3), 2840/13 (2840/4), 3550/3 (3550/1), 2798/4 (2798/1), 2798/6 (2798/2), 2805/5 (2805/3), 2791/10 (2791/3), 2788/1, 2790/6, 2791/12 (2791/6), 2791/8 (2791/1);
 • w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu: 3657/2 (3657), 3033/9, 3033/12 (3033/8), 3027/2 (3027), 3028, 3008/12 (3008/5), 3008/14 (3008/10), 2956/9 (2956/1), 2948/14 (2948/3), 2950/4 (2950), 2858/4 (2858), 2859, 2862/4 (2862), 2836/10 (2836/8), 2839/7 (2839/3), 2839/5 (2839/2), 2840/11 (2840/3), 2840/13 (2840/4), 3550/3 (3550/1), 2798/4 (2798/1), 2798/6 (2798/2), 2805/5 (2805/3), 2841/1, 3650/3, 3660, 2795/8, 2795/9, 2791/10 (2791/3), 2788/1, 2790/6, 2791/8 (2791/1), 3662;
 • w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: 3027/2 (3027), 3008/12 (3008/5), 2840/13 (2840/4), 2836/10 (2836/8);
 • w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów: 3008/14 (3008/10), 2956/9 (2956/1), 2840/13 (2840/4), 3550/3 (3550/1);
 • w granicach terenu niezbędnego do realizacji inwestycji – teren linii kolejowej: 3650/2, 3650/1;
- w odniesieniu do nieruchomości, które znajdują się między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego i podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę; w nawiasie podano numer działki przed podziałem. W odniesieniu do nieruchomości objętych obowiązkami, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu, a jejczęśćzostajeobjętaww.obowiązkami;w nawiasie podano numerdziałkiprzedpodziałem, zgodnie zzałącznikiemnr 1 –mapąz proponowanym przebiegiem drogi.
 

Decyzją nr Z-13/24 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających pas drogi, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, zawierającym mapę z projektem podziału nieruchomości.
 

Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Raba Wyżna – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Zgodnie z art. 12 ust. 4f Specustawy, postępowanie administracyjne dot. odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które przejdą na własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza stanie się ostateczna, prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – tel. 182661386, e-mail: nieruchomosci@nowotarski.pl.

Przedmiotowej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym – zgodnie z art. 17 ust. 3 Specustawy:

 • zobowiązuje ona do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
 • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
 • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
 • uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).
Zgodnie z art. 127a Kpa, który stanowi: „§1. Przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. §2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, Stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.

{"register":{"columns":[]}}