W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego w sprawie "Rozbudowy drogi powiatowej Harkabuz – Piekielnik".

09.07.2024

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2024r., poz. 572),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Jadwigę Zbiegień, z dnia: 29.04.2024r. (data wpływu: 02.05.2024r.), uzupełniony w dniu 17.06.2024r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz – Piekielnik w km ok. 0+432.0 – 0+526.6 w m. Harkabuz gm. Raba Wyżna”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Raba Wyżna [121111_2], obręb Harkabuz [0003], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren projektowanego pasa drogowego, podlegające podziałowi: 2804/4 (2804), 2445/1 (2445), 2807/3 (2807/1), 2450/1 (2450), 2449/1 (2449), 2448/1 (2448), 2467/13 (2467/3), 2459/11 (2459/4), 2459/13 (2459/7), 2459/15 (2459/8), 2461/3 (2461/2), 2461/5 (2461/1), 2465/1 (2465), 2451/1 (2451);
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna): 2459/16 (2459/8), 2459/5, 2461/4 (2461/2), 2461/6 (2461/1), 2465/2 (2465), 2675/1, 2890, 2445/2 (2445), 2807/4 (2807/1), 2446/13;
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z obowiązkiem przebudowy zjazdów: 2461/6 (2461/1), 2465/2 (2465), 2450/2 (2450), 2449/2 (2449), 2807/4 (2807/1);
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego, z których korzystanie będzie ograniczone z związku z obowiązkiem rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (schody zewnętrzne): 2451/2 (2451);
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych: 2807/4 (2807/1) – droga gminna nr 364173K;
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z obowiązkiem przebudowy urządzeń wodnych: 2804/3 (2804), 2445/2 (2445);

w odniesieniu do działek podlegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i przeinaczonych pod pas drogowy, w nawiasie podano numery działek przed podziałem.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Wgląd do dokumentów jest możliwy wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo z prowadzącą sprawę Izabelą Dutkiewicz, nr tel. 182610764, e-mail: izabela.dutkiewicz@nowotarski.pl (godziny przyjmowania stron: poniedziałek - 07:30 - 15:00; wtorek - 07:30-11:00; czwartek - 11:00-15:00; piątek - 07:30- 11:00). Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).

{"register":{"columns":[]}}