W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanka, z siedzibą w Olszance (49-332), Olszanka 16.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Buczak-Rakowiecka, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelaria-zp.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

      4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.                                                                                                                             

 6 .Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

     7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

      8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  • W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w   Olszance.

 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Olszance można się skontaktować się pisemnie na adres Urząd Stanu Cywilnego w Olszance Olszanka 16,49-332 Olszanka tel.77412 96 83 ,adres poczty elektronicznej usc@olszanka.pl

 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w  Olszance  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez  adres   poczty  elektronicznej k.buczak@kancelaria-zp.pl    tel.  71  374 17 13.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

  • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  • sporządzenia aktu małżeństwa

  • sporządzenia aktu zgonu

  • Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

  • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

  • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

  • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

  • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

  • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

  • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

  • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

  • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

  • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

  • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

  • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

  • wydania dokumentów z akt zbiorowych

  • zameldowania

  • nadania numeru PESEL.  

 5. ODBIORCY DANYCH

  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  • 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

  • 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

 8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

  • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

  • kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

 11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

  • W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta.

 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem - Wójtem Gminy Olszanka można się skontaktować pisemnie na adres Urząd Gminy Olszanka , Olszanka 16 49-332 Olszanka, ug@olszanka.pl

 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt  Gminy Olszanka  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez  adres  poczty  elektronicznej  k.buczak@kancelaria-zp.pl   lub  tel. 71 374 17 13.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani/Panu dowodu osobistego;

  • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

   • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
   • zmiany danych zawartych w dowodzie,
   • upływu terminu ważności dowodu,
   • utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych
 5. ODBIORCY DANYCH
  W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
 6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
 8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

  • organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

  • ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

 11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

  • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

  • W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Olszanka można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Urząd Gminy Olszanka , Olszanka 16, 49-332 Olszanka,tel.77412 96 83, adres poczty elektronicznej ug@olszanka.pl

 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Wójt  Gminy Olszanka  miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez  adres   poczty  elektronicznej  k.buczak@kancelaria-zp.pl   tel.  71 374 17 13.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zarejestrowania w związku z:

   • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
   • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
   • zmianą obywatelstwa,
   • wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
   • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
  • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
   • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
   • wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
   • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
  • usunięcia  niezgodności w danych
 5. ODBIORCY DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
 7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
 8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

  • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

  • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

  • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

  • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

  • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

 10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

{"register":{"columns":[]}}